Monnet Jean
 
Encyklopedia PWN
Monnet
[monẹ]
Jean, ur. 9 XI 1888, Cognac, zm. 16 III 1979, Houjarray,
francuski, działacz gospodarczy, polityk i wizjoner, propagator idei integracji europejskiej.
Kalendarium
Urodził się 9 XI 1888 w Cognac.
Początki działalności
Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym mieście, od wczesnej młodości pomagając ojcu w prowadzeniu interesów — w produkcji i dystrybucji koniaku. Po studiach w Londynie podróżował w interesach po całej Europie.
W czasie I wojny światowej był przedstawicielem Francji w Międzysojuszniczej Komisji Morskiej w Londynie, zajmował się organizacją dostaw wojennych dla walczących we Francji armii alianckich. Był inicjatorem wspólnego francusko-brytyjskiego planowania oraz koordynowania zakupów i transportu dostaw.
Okres międzywojenny
W latach 1920–23, z rekomendacji rządu francuskiego, był zastępcą Sekretarza Generalnego Ligi Narodów; zrezygnował z tego stanowiska z powodu małej, jego zdaniem, skuteczności Ligi w realizacji jej celów statutowych. Początkowo powrócił do pracy w rodzinnym przedsiębiorstwie; później, jako doradca finansowy, działał na rzecz przywracania równowagi gospodarczej państw Europy Wschodniej, m.in. stabilizacji polskiej złotówki (1927) i rumuńskiej lei; w Stanach Zjednoczonych m.in. był współzałożycielem Bancamerica-Blair w San Francisco i Banku Inwestycyjnego w Nowym Jorku oraz doradcą finansowym firm amerykańskich; w latach 1934–36 przebywał w Chinach — organizował i zajmował się stroną ekonomiczną budowy sieci kolejowej.
II wojna światowa
Po wybuchu II wojny światowej od XII 1939 w Londynie, odpowiadał za organizację dostaw dla armii francuskiej i oddziałów brytyjskich we Francji. Wtedy też, jeszcze przed klęską Francji, opracował plan federalnej unii francusko-brytyjskiej, zaakceptowany przez Ch. de Gaulle’a i W. Churchilla. Przewidywał on w przyszłości uchwalenie przez oba kraje wspólnej konstytucji, utworzenie wspólnych sił zbrojnych oraz wspólną politykę zagraniczną i gospodarczą; władzą prawodawczą miałby być parlament, utworzony z dotychczasowych parlamentów narodowych.
Po upadku Francji Monnet opowiedział się po stronie de Gaulle’a i Wolnej Francji. W latach 1940–43 w Stanach Zjednoczonych — jako przedstawiciel brytyjskiej rady ds. dostaw wojennych i zarazem Wolnej Francji doradca prezydenta F. Roosevelta; zabiegając m.in. o amerykańskie uzbrojenie i zaopatrzenie dla ich europejskich aliantów już 1941 przyczynił się do zwiększenia produkcji zbrojeniowej USA, zapoczątkowując ich udział w wysiłku wojennym; od 1943 członek Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego — rządu Francji Walczącej z siedzibą w Algierze. Występował już wówczas jako orędownik przebudowy powojennej Europy w federację współdziałających ze sobą państw, co pozwoliłoby uniknąć kolejnych konfliktów i wojen, gwarantując trwały pokój, dobrobyt i rozwój społeczny.
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Po zakończeniu II wojny światowej Monnet, jako przewodniczący rządowego komitetu ds. planowania i rekonstrukcji gospodarki, przedstawił rządowi francuskiemu globalny plan odbudowy, unowocześnienia i rozwoju gospodarki Francji, który od 1947 realizował jako generalny komisarz Narodowego Zarządu Planowania, następnie Pełnomocnik Planu Modernizacji Francji.
Aktywnie uczestniczył w przygotowaniach i realizacji celów, przyjętych na Kongresie Europejskim w Hadze (1948), mających służyć jednoczeniu Europy. W 1949 przedstawił ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych Francji, R. Schumanowi, memorandum w sprawie integracji europejskiej. Postulował w nim utworzenie ponadnarodowej struktury celem wspólnego, stabilizującego zarządzania rynkami ówczesnych surowców strategicznych — węgla i stali — z włączeniem Niemiec do ścisłej współpracy gospodarczej i politycznej z Francją, co umożliwiłoby wyeliminowanie napięć w stosunkach francusko-niemieckich i zacieśnienie dalszego współdziałania obu państw. Zaakceptowane przez rząd francuski propozycje memorandum, nazwane planem Schumana, po akceptacji przez kanclerza RFN, K. Adenauera ogłoszone publicznie 9 V 1950, stały się podstawą Traktatu Paryskiego powołującego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS, ang. European Coal and Steal Community, początkowo zwanej także Montanunion); traktat, zawarty 1951 przez państwa Europy Zachodniej (Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg), wszedł w życie 1952; 1952–1955 Monnet zajmował najwyższe stanowisko w organie wykonawczym EWWiS — przewodniczącego Wysokiej Władzy (która 1967 została przekształcona w Komisję Europejską — jeden z organów Wspólnot Europejskich).
Monnet działał także na rzecz pogłębienia integracji na innych obszarach. Aktywnie uczestniczył w pracach nad koncepcją Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO), w ramach której miano powołać wspólne siły zbrojne; 1952 państwa EWWiS zawarły traktat ustanawiający EWO, ale odmowa ratyfikacji traktatu przez parlament Francji (1954) spowodowała jego odrzucenie.
Wspólny Rynek
W 1955 Monnet powołał Komitet Akcji na Rzecz Stanów Zjednoczonych Europy (Action Committee for the United States of Europe) i do 1975 był jego przewodniczącym. Organizacja ta promowała idee jedności europejskiej i przyszłej unii oraz gospodarczego zjednoczenia państw członkowskich EWWiS; przyczyniła się do powołania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EUROATOM), następnie Wspólnoty Europejskiej (1967) wraz z jej organami.
Monnet zmarł 16 III 1979 w Houjarray. Jego prochy spoczęły w paryskim Panteonie. Opublikował pamiętniki: Mémoires (1978).
Z racji swych zasług otrzymał Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego (1953) oraz tytuł Honorowego Obywatela Europy (1976); został też zaliczony do grona ojców założycieli UE. Jego nazwisko nosi realizowany obecnie przez Komisję Europejską Program Jean Monnet, wspierający działania na rzecz integracji europejskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia