Mauretania. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Mauretania. Gospodarka.
Kraj rolniczy, z dużym udziałem górnictwa w tworzeniu dochodu narodowego; szybki rozwój przemysłu wydobywczego w latach 60. i 70. XX w. znacznie poprawił sytuację ekonomiczną, ale rozwój gospodarki hamują częste susze, niepokoje polityczne i wahania cen rud żelaza na rynkach światowych; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 2 tys. dolarów USA (2007); struktura wytwarzania PKB: rolnictwo 25%, przemysł 29%, usługi 46% (2001).
Przemysł. Wydobycie rud żelaza (10,6 mln t, 2003) koncentruje się w pobliżu m. Az-Zuwajrat (rudy o zawartości do 65%); ponadto wydobywa się gips; 1999 rozpoczęto wydobycie fosforytów w dolinie rz. Senegal, a 2006 duże złoża ropy naft. z szelfu; produkcja energii elektr.185,6 mln kW·h, ok. 80% pochodzi z elektrowni cieplnych, pozostała część z elektrowni wodnych na Senegalu; przemysł przetwórczy ograniczony do przetwórstwa ryb i surowców miner. (rafineria ropy naft., zakłady wzbogacania rud).
Rolnictwo. Grunty orne zajmują poniżej 1% pow.; w dolinie rz. Senegal oraz w oazach uprawia się proso, sorgo, palmę daktylową, rośliny strączkowe, na południu także ryż; hodowla bydła, wielbłądów, kóz, owiec; produkcja roln. nie pokrywa zapotrzebowania na żywność; rozwinięte rybołówstwo, gł. sardynki, tuńczyk (wody przybrzeżne M. są jednymi z najbogatszych łowisk na świecie).
Transport i łączność. Transport bardzo słabo rozwinięty; długość sieci drogowej 7,9 tys. km, z czego 26% utwardzona, w tym gł. szosa dł. 1100 km (zbud. 1989), która łączy stolicę z m. An-Nama na wschodzie kraju; jedyna linia kol. o dł. 717 km wykorzystywana gł. do wywozu rudy żelaza; rz. Senegal żeglowna w sezonie wilgotnym (na dł. 210 km, porty rzeczne Bakka i Gouraye); gł. porty mor.: Nawazibu i Nawakszut; duża rola komunikacji lotn. (2 porty międzynar.). Z sieci telefonii stacjonarnej korzysta 41 tys. abonentów (2005); w użytkowaniu 522 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 784 mln dol. USA (2004), importu 1,1 mld dol. USA; eksport ryb i przetworów rybnych, rud żelaza; import żywności, maszyn, produktów naft., sprzętu transportowego i materiałów budowlanych; handel gł.: z Francją, Włochami, Belgią, Japonią, Hiszpanią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia