Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
 
Encyklopedia PWN
Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe,
zagłębie miedziowe i okręg przemysłowy w północnej części województwa dolnośląskiego, głównie w powiecie głogowskim, polkowickim i lubińskim;
powierzchnia ok. 2200 km2. Podstawą rozwoju Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego są bogate złoża rud miedzi, odkryte 1957; zasoby szacuje się na 1,6 mld t rudy o zawartości 1,6% metalu (10% odkrytych światowych zasobów miedzi); złoża o znacznej miąższości (1–20 m), na głębokości od kilkuset do 1500 m, poprzecinane licznymi uskokami, w nadkładzie warstwy wodonośne, luźne gliny i piasek; częste tąpnięcia i wstrząsy; złoże oprócz miedzi zawiera cynk, ołów, żelazo, srebro, kobalt, nikiel, molibden, wanad, german, arsen i in.; obecnie odzyskuje się srebro, nikiel, ołów; roczne wydobycie rud miedzi — 27 mln t (2000); 2000 wyprodukowano 486 tysięcy t miedzi elektrolitycznej i 1,1 mln t srebra. Na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego odkryto także złoża węgla brunatnego. Wydobyciem i przetwórstwem miedzi zajmuje się Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi (KGHM), przekształcony 1991 w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa KGHM „Polska Miedź” S.A.; 1991 w skład kombinatu wchodziły 4 kopalnie (Lubin, Polkowice, Rudna, Sieroszowice), 3 huty (Głogów w Żukowicach, obecnie w obrębie Głogowa, Legnica, Cedynia w Orsku), zakład wzbogacania rud (Lubin), fabryka kwasu siarkowego (Legnica) oraz kilkanaście zakładów zaplecza usługowo-technicznego. W 1991–2001 restrukturyzacja KGHM: zredukowano zatrudnienie w podstawowym ciągu technologicznym (z 38 tysięcy osób w 1992 do 18,5 tysiąca w 2000), oddzielono procesy górnicze i hutnicze od zaplecza usługowego, które przeniesiono do spółek zależnych, stworzono własną strukturę handlową; powstały kolejne podmioty gospodarcze stanowiące Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź, m.in. 1995 Dolnośląska Spółka Inwestycyjna SA oraz KGHM Metale SA (od 2000 Fundusz Inwestycji Kapitałowych KGHM Metale SA), które posiadają udziały lub są właścicielami wielu przedsiębiorstw, w tym zakładów maszyn i urządzeń górniczych, nakryć stołowych, firm usługowych i budowlanych w zakresie górnictwa i metalurgii, ponadto KGHM Polska Miedź SA ma istotny pakiet akcji w spółce Polkomtel SA (telefonia komórkowa) oraz pełną kontrolę stacjonarnej Telefonii Lokalnej SA. Eksploatacja rudy miedzi przyczyniła się do dużego zaktywizowania przedtem słabo zagospodarowanego obszaru; w przemyśle miedziowym pracowała w latach 60.–80. XX w. znaczna część mieszkańców okręgu; w następnej dekadzie nastąpił spadek zatrudnienia w kombinacie, część pracowników znalazło pracę w firmach zależnych lub współpracujących, wzrosło zatrudnienie w usługach i budownictwie, spadło w przemyśle. W celu aktywizacji gospodarczej regionu 1997 utworzono Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną o łącznej powierzchni 357 ha (obszary: Legnica, Polkowice, Krzywa, Złotoryja, Lubin). Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy należał do obszarów ekologicznego zagrożenia; od 1991 KGHM Polska Miedź SA realizuje program wielkich (ok. 50 mln zł rocznie) inwestycji proekologicznych; w hutach miedzi zbudowano instalacje do odsiarczania spalin, a 2000 oddano do użytku oczyszczalnię wód odprowadzanych do Odry z wielkiego zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most. W efekcie emisja szkodliwych substancji, ścieków i odpadów poprodukcyjnych została ograniczona lub unieszkodliwiona i spełnia wymagania norm UE; huty Legnica i Głogów zostały skreślone z listy zakładów uciążliwych dla środowiska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia