Krajowy Rejestr Sądowy
 
Encyklopedia PWN
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS),
rejestr publiczny, który służy do gromadzenia danych o różnych podmiotach, m.in. fundacjach, stowarzyszeniach, przedsiębiorcach;
działa od 2001 i zastąpił rejestr handlowy; KRS prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane sądami rejestrowymi; składa się z 3 części: rejestru przedsiębiorców — wpisuje się do niego m.in. spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, oddziały przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium Polski; rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej — wpisywane są do niego m.in. fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej, nieposiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego, kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego; rejestru dłużników niewypłacalnych — jego celem jest rejestracja a następnie publiczne ujawnienie przypadków niesolidności lub niewywiązywania się ze spłatą długów przez przedsiębiorców; KRS jest źródłem informacji o podmiotach do niego wpisanych i jest jawny; wpis do KRS pełni funkcję legalizacyjną dla stowarzyszeń i fundacji, co oznacza, że dopiero po jego dokonaniu mogą one rozpocząć działalność, do której zostały powołane. Wpisy do rejestru są obligatoryjne i ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia