IS-LM model
 
Encyklopedia PWN
IS-LM model,
ekon. model makroekonomiczny stworzony 1937 przez R. Hicksa, ujmujący jednocześnie zjawiska zachodzące na rynku dóbr i usług oraz rynku pieniężnym.
Krzywa IS (InvestmentSavings) stanowi zbiór kombinacji stopy procentowej i rozmiarów produktu krajowego, przy których istnieje równowaga na rynku dóbr i usług. Krzywa IS jest określona wzorem:
i = A : aY : a x w,
gdzie: i — stopa procentowa; A — suma autonomicznych (niezależnych od stopy procentowej) wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, autonomicznych inwestycji przedsiębiorstw i autonomicznych wydatków państwa; a — wrażliwość inwestycji na zmiany stopy procentowej; w — mnożnik; Y — rozmiary PKB.
Krzywa LM (liquidity money) stanowi zbiór kombinacji stopy procentowej i rozmiarów produktu krajowego, przy których istnieje równowaga na rynku pieniądza; krzywa LM jest określona wzorem:
i = k : b x Y1 : b x M : P,
gdzie: i — stopa procentowa; k — odwrotność szybkości obiegu pieniądza 1 : V; b — wrażliwość popytu na pieniądz, na zmiany stopy procentowej; M — podaż pieniądza; P — przeciętny poziom cen.
Istnieje tylko jedna kombinacja stopy procentowej i rozmiarów produktu, przy której występuje równowaga na rynku dóbr i usług oraz rynku pieniądza. Model IS-ML pozwala analizować skutki różnych polityk gospodarczych i ma wciąż duże znaczenie dydaktyczne.
zgłoś uwagę
Ilustracje
IS-LM Model rys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia