teorii kategorii

Encyklopedia PWN

mat. teoria zajmująca się badaniem algebraicznych własności kategorii, czyli klas obiektów matematycznych określonego typu (grup, przestrzeni i in.) wraz z ich morfizmami (homomorfizmami, ciągłymi przekształceniami przestrzeni topologicznych itd.);
kategoria
[gr.],
mat. klasa obiektów mat. określonego typu (zbiorów, przestrzeni, grup i in.) wraz z ich morfizmami, tzn. odwzorowaniami między tymi obiektami (przekształceniami zbiorów, ciągłymi przekształceniami przestrzeni topologicznych, homomorfizmami grup itd.) — zakłada się przy tym spełnienie pewnych aksjomatów;
kategorie semantyczne, kategorie syntaktyczne,
log. rodzaje wyrażeń językowych, wyodrębniane ze względu na ich rolę składniową (stąd zw. też kategoriami syntaktycznymi) w podziale służącym celom log. analizy języka;
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.
w socjologii i psychologii społ. koncepcja analizująca przypisywanie pozytywnych lub negatywnych charakterystyk (etykiet) określonym zachowaniom, jednostkom lub grupom.
ekon. teoria opisująca zachowanie konsumenta, uwzględniająca subiektywne zadowolenie ze spożywanych dóbr (użyteczność) oraz obiektywne ceny dóbr i dochód konsumenta.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia