temperatury inwersji

Encyklopedia PWN

zjawisko wzrostu temperatury w troposferze ze wzrostem wysokości, zamiast normalnie obserwowanego tam spadku temperatury z wysokością (średnio ok. 5–6 K/km).
fiz. stan obiektów kwantowych, np. atomów, cząsteczek, charakteryzujący się tym, że obsadzenie wyższego poziomu energ. jest większe niż poziomu o mniejszej energii (poziom energetyczny);
niewielka zmiana temperatury rozprężanego adiabatycznie (adiabatyczny proces) i izoentalpowo (izentalpowy proces) gazu rzeczywistego;
ogrzewanie substancji stałych w wysokiej temperaturze, niższej od ich temperatury topnienia, w celu spowodowania przemian fiz. lub chem.;
dział magnetyzmu ziemskiego, nauka zajmująca się badaniem pola magnet. Ziemi w jej przeszłości geologicznej;
obniżenie tektoniczne w Centralnych Karpatach Zachodnich między Tatrami na południu a Beskidami Zachodnimi na północy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia