techniczną

Encyklopedia PWN

ekon. wartość środków trwałych przypadających na jedno miejsce pracy;
rodzaj stowarzyszeń nauk.-zawodowych mających na celu: podnoszenie kwalifikacji oraz ochronę praw zawodowych swoich członków, popularyzację zagadnień techn. w społeczeństwie, rozwój wynalazczości i racjonalizacji, współpracę przy tworzeniu norm, współuczestnictwo w tworzeniu koncepcji rozwoju gospodarki, nauki i techniki. S.n.-t. z różnych krajów współpracują ze sobą, czego przykładem jest Eur. Konwencja Nar. Stow. Elektryków (EUREL). Niekiedy s.n.-t. stają się organizacjami międzynar. (np. zał. 1880 Amer. Stow. Inżynierów Mechaników (The American Society of Mechanical Engineers, ASME, ob. ASME International).
ekon. proces doskonalenia metod wytwarzania, opanowywania nowych zasobów i produkcji nowych dóbr;
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych — NOT (FSNT — NOT), do 1990 Naczelna Organizacja Techniczna,
federacja samorządnych stowarzyszeń naukowo-technicznych inżynierów i techników,
dziedzina zajmująca się zastosowaniami termodynamiki do zagadnień technicznych.
ekon. proces szybkich zmian w nauce, technice i produkcji, zapoczątkowany po II wojnie światowej i trwający obecnie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia