sygnałów odpowiedzi

Encyklopedia

bot. przekazywanie sygnałów w komórkach roślinnych — łańcuch reakcji umożliwiających odpowiedź rośliny na sygnały pochodzące ze środowiska lub sygnały (wewnętrzne) generowane w obrębie organizmu, prowadzące do zmian fizjologicznych, morfologicznych i rozwojowych w komórkach, tkankach i w całej roślinie w trakcie jej rozwoju osobniczego.
filtracja
[łac.],
elektr. proces przetwarzania sygnałów mający na celu wydzielenie z mieszaniny sygnałów tylko sygnałów o pożądanych właściwościach;
radar
[ang. Radio Detecting and Ranging],
radiolokator, stacja radiolokacyjna,
urządzenie radioelektroniczne lub system złożony ze współpracujących ze sobą urządzeń radioelektronicznych;
czujnik, sensor:
telekom. nieliniowy element (podzespół) akustoelektroniczny z akustyczną falą powierzchniową (akustoelektronika), umożliwiający takie przetworzenie 2 elektr. sygnałów, podanych na wejścia k., w którego wyniku powstaje sygnał elektr. opisany całką splotu funkcji przedstawiających przebiegi sygnałów wejściowych;
jeden z układów organizmu współdecydujących o równowadze (homeostazie) podstawowych funkcji biologicznych ustroju (metabolizm, wzrost, rozrodczość, odporność);
subpopulacja limfocytów dojrzewających i nabywających zdolność do odpowiedzi immunologicznej w grasicy (T od ang. Thymus), odpowiedzialnych za regulację swoistej odpowiedzi immunologicznej oraz bezpośrednie niszczenie antygenów na drodze mechanizmu cytotoksyczności komórkowej;
transmitancja
[łac.],
autom. charakterystyka (model mat.) liniowego układu dynamicznego o skupionych i stałych parametrach, określająca zależność między danym sygnałem wejściowym (wymuszeniem) u(t) a sygnałem wyjściowym (odpowiedzią) y(t).
fizjol. reakcja na bodźce środowiskowe (sygnały dostarczające ze środowiska informacji, a nie energii) prowadząca najczęściej do zmian w ekspresji genów (niektórych);
biol. elementy bezsłownego porozumiewania się zwierząt i ludzi o charakterze znaków asemantycznych (tzn. nieodnoszących się do zjawisk świata zewn.), pełniących funkcję sygnałów, tj. wywołujących zmianę w psychice odbiorcy, ewentualnie, pośrednio, też w jego zachowaniu się emocjonalnym;
bioczujnik, biosensor,
rodzaj czujnika chemicznego zawierającego składniki biologicznie czynne w receptorze (obszarze detekcyjnym), wykonanym najczęściej w postaci membrany.
cykliczny AMP, cAMP, 3’,5’-cykliczny kwas adenozynomonofosforowy,
nukleotyd, w którym jedna cząsteczka kwasu fosforowego estryfikuje dwie grupy hydroksylowe (3’ i 5’) reszty cukrowej adenozyny;
przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać.
żegl. służące do sygnalizacji mor. flagi (chorągiewki) Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS) ;
żegl. zbiór umownych znaków utworzonych z flag sygnałowych;
fiz. zjawisko, w którym odpowiedź układu na sygnał zewn. jest wzmacniana przez szum.

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia