swobodne

Encyklopedia PWN

prawo wyznaczona przez przepis prawa sfera działania organu adm.,
kucie, podczas którego metal. wyrób swobodnie odkształca się w kierunku prostopadłym do nacisku;
Swobodny, Swobọdnyj, do 1917 Aleksiejewsk,
m. w Rosji (obw. amurski), nad Zeją;
droga, którą przebywa cząstka pomiędzy 2 kolejnymi zderzeniami;
entalpia swobodna, funkcja Gibbsa, energia swobodna Gibbsa,
jeden z potencjałów termodynamicznych, odpowiadający wyborowi temperatury T, ciśnienia p, liczby cząstek N oraz współrzędnych uogólnionych {xi} jako zmiennych niezależnych: G = G(T, p, N, xi);
energia swobodna, funkcja Helmholtza,
jeden z potencjałów termodynamicznych, odpowiadający wyborowi temperatury T, objętości V, liczby cząstek N i współrzędnych uogólnionych {xi} jako zmiennych niezależnych: F = F(T, V, N, xi);
źródło promieniowania elektromagnetycznego, w którym akcja laserowa jest wywołana silnymi oscylacjami toru wiązki relatywistycznych elektronów swobodnych biegnących w silnie zmiennym przestrzennie polu magnet. (wytworzonym np. w undulatorze; promieniowanie synchrotronowe)
mat. klasa wszystkich wektorów (zaczepionych w punkcie) mających ten sam kierunek, zwrot i długość;
warstwa atmosfery ziemskiej rozciągająca się w górę od wys. 1–1,5 km.
zasada procesowa stosowana w pol. procesie, → procesowe zasady.
psychol. metoda opracowana przez F. Galtona i wykorzystywana m.in. w psychoanalizie (C.G. Jung) do ujawniania doznań (kompleksów) ukrytych pod postacią poczucia winy czy konfliktu emocjonalnego;
plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
akwalung
[ang. aqualung < łac. aqua ‘woda’, ang. lung ‘płuco’],
właśc. niezależny aparat tlenowy,
aparat umożliwiający płetwonurkowi swobodne przebywanie pod wodą.
Chopin Wymowa, Szopen, Fryderyk (Franciszek), ur. 1 III (22 II?) 1810, Żelazowa Wola, zm. 17 X 1849, Paryż,
najwybitniejszy kompozytor polski, słynny pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu.
elektron
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’],
cząstka elementarna o masie me = 0,510 998 902(21) MeV/c2 (9,109 381 88(72) · 10–31 kg) i ładunku elektrycznym e = −1,602 176 462(63) · 10–19 C, występująca w 2 stanach ładunkowych: jako ujemny — negaton, i dodatni — pozyton;
Gibbsa–Helmholtza równania, tożsamości Gibbsa–Helmholtza,
zależności wiążące ze sobą wartości: entalpii H, energii wewnętrznej U, energii swobodnej F i entalpii swobodnej Gibbsa G;
grafem
[gr. gráphein ‘pisać’],
klasa znaków literowych, której elementami są allografy, pozostające ze sobą we wzajemnych relacjach wariancji swobodnej (mające wszystkie konteksty wspólne) lub wariancji warunkowej (nie mające kontekstów wspólnych;
Händel, Haendel, Handel, Georg Friedrich Wymowa, ur. 23 II 1685, Halle, zm. 14 IV 1759, Londyn,
kompozytor niemiecki, osiadły w Wielkiej Brytanii, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli muzyki późnego baroku.
powinowactwo chemiczne, powinowactwo reakcji chemicznej,
wielkość termodynamiczna określająca zdolność układu substancji do przereagowania w określonym kierunku w danych warunkach;

Słownik języka polskiego PWN

swobodny
1. «niepodlegający przymusowi ani ograniczeniom»
2. «zachowujący się w sposób naturalny; też: cechujący zachowanie takiej osoby»
3. «mający niezajęty czas w danej chwili»
4. «o czasie: nieprzeznaczony na wykonanie pracy, obowiązków»
5. «nieskrępowany zakazami moralnymi»
6. «o procesach, czynnościach, zjawiskach: niczym nieograniczony»
7. «odbiegający od oryginału lub od rzeczywistości»
8. «o stroju: niekrępujący ruchów»
9. «niczym nieograniczony w przestrzeni»
postawa swobodna «postawa przyjmowana przez żołnierzy na komendę – spocznij»
rytm swobodny muz. «rytm asymetryczny niedający się ująć w takty»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia