samooczyszczaniem wód

Encyklopedia PWN

ekol. naturalne procesy fiz. (rozcieńczanie, sedymentacja) oraz chem. i biol. reakcje rozkładu nadmiaru substancji org. dostających się do wód powierzchniowych ze ściekami;
działania techn. i organizacyjno-prawne, których celem jest zachowanie lub przywrócenie wodom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzymanie równowagi bilansu wodno-gosp. kraju.
opady atmosferyczne, głównie w postaci deszczu, o kwaśnym odczynie (pH poniżej 5,1, głównie ok. 4,1–4,6), powstające w wyniku pochłaniania przez kropelki wody gazowych zanieczyszczeń powietrza tworzących z nią kwasy (tzw. bezwodników kwasowych), głównie ditlenku siarki SO2 (szacuje się, że w Europie jest on w 60% sprawcą kwaśnych opadów), tlenków azotu NOx, ditlenku węgla CO2 (jego naturalna obecność w powietrzu powoduje zakwaszenie wody deszczowej do pH ok. 5,6), chlorowodoru HCl i siarkowodoru H2S.
jedna z nauk biologicznych, zajmująca się badaniem i wykorzystaniem drobnoustrojów;
gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
roztocza, saprofity,
ekol. organizmy cudzożywne, które czerpią pokarm ze szczątków roślinnych i zwierzęcych, rozkładając je za pomocą enzymów na związki prostsze od wyjściowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia