rzędną

Encyklopedia PWN

mat. druga współrzędna y punktu P(x, y) na płaszczyźnie z kartezjańskim układem współrzędnych (kartezjańskie współrzędne);
mat. uporządkowane n liczb opisujące położenie punktu w n-wymiarowej przestrzeni (układ współrzędnych).
mat. pierwsza współrzędna x punktu P(x, y) na płaszczyźnie z kartezjańskim układem współrzędnych (kartezjańskie współrzędne);
mat. funkcja f(x) spełniająca warunek: f(−x) = f(x);
integrimetr
[łac.-gr.],
integrometr,
przyrząd do mech. całkowania, rodzaj integratora;
intersekcja
[łac. inter ‘między’, sectio ‘cięcie’],
geol. obraz geom. składający się z linii stanowiących wynik przecięcia się powierzchni geol. (np. powierzchni warstw skalnych lub uskoków, granic odmiennych skał) z powierzchnią terenu lub jakąkolwiek wybraną powierzchnią leżącą w głębi Ziemi, np. powierzchnią pod utworami czwartorzędu, powierzchnią dawnej niezgodności (i. wgłębna), a nawet płaszczyzną poziomą o wybranej rzędnej (planisekcja).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia