różnicowa

Encyklopedia PWN

mat. rodzaj równania funkcyjnego, w którym są ze sobą powiązane wartości szukanej funkcji dla wartości argumentu przesuniętego o z góry ustalone przyrosty; równanie postaci: F(x, f(x), f(x + h1), ... , f(x + hN)) = 0 dla każdego xD, gdzie f jest szukaną funkcją, liczby h1, ... , hN są z góry ustalonymi parametrami, D jest dziedziną równania, natomiast F jest zadaną funkcją określającą związki między zmienną niezależną x i wartościami f(x), f(x + h1), ... , f(x + hN).
rachunek różnicowy, rachunek różnic skończonych,
dział matematyki zapoczątkowany przez I. Newtona znajdujący szerokie zastosowanie w metodach obliczeniowych (numerycznych) związanych z układaniem tablic mat., rozwiązywaniem przybliżonym równań algebraicznych, całkowych, różniczkowych, różniczkowo-całkowych, różnicowych, z aproksymacją itp.
techn. rodzaj przekładni mechanicznej zębatej obiegowej;
mat. wyrażenie postaci ;
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
mat. jedna z najczęściej stosowanych metod przybliżania równań różniczkowych cząstkowych za pomocą układu równań algebraicznych, który na ogół rozwiązuje się przy użyciu komputera.
rodzaj przekładni, której wszystkie elementy są ciałami stałymi, sztywnymi lub podatnymi;
przekładnia obiegowa, mechanizm obiegowy,
przekładnia zębata lub cierna, w której przynajmniej jedno z kół (zw. kołem obiegowym lub satelitą) może toczyć się jednocześnie po 2 kołach (zw. kołami centralnymi) o osiach stałych;
zbiór danych obejmujący sposoby wytwarzania i przesyłania sygnałów telewizyjnych, a także parametry tych sygnałów;
zespół metod analitycznych, których istotą jest pomiar zmian właściwości badanego materiału (obiektu) w czasie zmian temperatury.
stan organizmu kobiety lub samic innych ssaków, w którym w jej macicy rozwija się zarodek;
przyrząd pomiarowy służący do mierzenia ciśnienia w płynach (cieczach, gazach lub parach).
modulacja
[łac.],
telekom. proces fiz. polegający na oddziaływaniu pewnego przebiegu wielkości fiz., zw. sygnałem modulującym, na inny przebieg (modulowany), zw. też falą nośną, w wyniku czego uzyskuje się przebieg zw. sygnałem zmodulowanym.
metrol. czynności doświadczalne mające na celu wyznaczenie wartości wielkości fizycznych;
elektrotechn. proces zmiany częst. sygnału o pewną określoną wartość z zachowaniem zawartej w nim informacji, polegający na przeniesieniu zbioru składowych widma sygnału do zakresu innych częst. w taki sposób, że zostają zachowane różnice częst. tych składowych oraz ich względne amplitudy i względne fazy.
ACD, ang. Active Centre Differential,
techn. mechanizm różnicowy, który w samochodzie z napędem na 4 koła reguluje rozdział momentu napędowego silnika na oś przednią i tylną w proporcjach odpowiadających warunkom panującym w danym momencie na drodze;
zjawiska akustyczne, w których wartości wielkości opisujących zaburzenie sprężyste ośrodka (fale sprężyste) są duże w porównaniu z wartościami określającymi stan równowagi tego ośrodka;
analiza zdalna, teleanaliza,
chem. analiza obiektów niedostępnych, których nie sprowadza się do laboratorium.
Babbage
[bạ̈bıdż]
Charles Wymowa, ur. 26 XII 1791, Londyn, zm. 18 X 1871, tamże,
brytyjski matematyk i wynalazca.

Słownik języka polskiego PWN

różnica
1. «to, czym się ktoś lub coś różni od kogoś lub czegoś»
2. «wynik odejmowania»

• różnicowy
mechanizm różnicowy «mechanizm w podwoziu samochodu, umożliwiający poruszanie się kół samochodu na zakrętach z różną szybkością»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia