punktu materialnego

Encyklopedia PWN

dynamika
[gr. dynamikós ‘mający siłę’, ‘silny’],
dział mechaniki klas. badający ruch (kinetyka) i równowagę (statyka) ciał materialnych pod wpływem działających na nie sił.
funkcja Lagrange’a, lagranżjan, L,
funkcja współrzędnych uogólnionych q, prędkości uogólnionych &qdot.x; = dq/dt i czasu t;
fiz. jedna z podstawowych wielkości charakteryzujących ruch układu.
prac wirtualnych zasada, zasada prac przygotowanych, zasada Lagrange’a,
jedno z podstawowych praw statyki układów punktów materialnych;
fiz. siła skierowana prostopadle do toru punktu materialnego, czyli powodująca zakrzywienie toru bez zmiany wartości prędkości liniowej;
nauka o naprężeniach i odkształceniach powstających w sprężystym ciele stałym pod wpływem działania obciążeń zewn., zmian strukturalnych związanych ze zmianą objętości i in. czynników.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia