prywatny

Encyklopedia PWN

ekon. ogół transakcji ekonomicznych zawieranych przez osoby fizyczne i firmy będące ich własnością;
ekon. koszt ponoszony przez podmioty prywatne (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe);
w krajach niemieckojęzycznych tytuł nauk. przyznawany osobom z tytułem doktora po złożeniu i obronie pracy habilitacyjnej;
zespół norm regulujących problemy wywołane obowiązywaniem w poszczególnych państwach odrębnych systemów prawnych w dziedzinie szeroko rozumianego prawa cywilnego.
w polskim nazewnictwie typ placówek oświatowych, wiążących realizację zadań edukacyjnych z uzyskaniem dochodu na rzecz organu prowadzącego, którym jest osoba fizyczna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia