naturalnych

Encyklopedia PWN

mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
zespół pisarzy ros., reprezentujących wczesną formę ros. realizmu wywodzącą się z prozy obyczajowej lat 30. XIX w., twórczości N. Gogola oraz pozostającą pod wpływem nauk przyr.;
ekon. twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne (atmosfera, wody, minerały), wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji;
dobór naturalny, selekcja naturalna, dobór stabilizujący,
mechanizm ewolucji zaproponowany przez Ch. Darwina i A.R. Wallace’a (1858) w celu wyjaśnienia sposobów powstawania przystosowań (adaptacja) i specjacji, czyli powstawania nowych gatunków.
pigmenty naturalne, barwniki naturalne,
barwne związki org. o bardzo rozmaitej budowie, występujące w organizmach żywych;
demogr. część szerszego pojęcia — ruch ludności, oznaczającego fizyczne przemieszczenia ludzi lub zmiany w czasie liczby i struktury demograficznej ludności.
ciało niebieskie obiegające planetę;
ekon. wytwarzanie produktów w celu zaspokojenia własnych potrzeb producentów, a nie na wymianę.
gęsty wyciek z uszkodzonych miejsc pni i gałęzi niektórych drzew owocowych;

Słownik języka polskiego PWN

naturalny
1. «właściwy naturze, przyrodzie, zgodny z jej prawami»
2. «zrobiony z surowców występujących w naturze»
3. «stanowiący właściwość czyjejś natury, wrodzony»
4. «zgodny ze zwykłym porządkiem rzeczy, zrozumiały sam przez się»
5. «wynikający z czyjejś natury, szczery, niewymuszony»
6. «uiszczany w towarach, w naturze»

• naturalnie • naturalność
barwy naturalne «barwy takie jak w naturze»
bogactwa naturalne «złoża rud, minerałów, zasoby roślinne i inne, które mogą być wykorzystane w gospodarce»
córka naturalna daw. «córka nieślubna»
dobór naturalny «proces w świecie organicznym prowadzący do utrzymywania się przy życiu osobników najlepiej przystosowanych»
droga naturalna «droga komunikacyjna stworzona przez naturę, np. spławna rzeka»
dziecko naturalne daw. «dziecko nieślubne»
fonacja naturalna «wydawanie głosu z udziałem krtani oraz jamy ustnej, nosowej i gardłowej jako rezonatorów»
gospodarka naturalna «wytwarzanie produktów przeznaczonych na bezpośrednie zaspokajanie potrzeb producentów, a nie na wymianę»
granica naturalna «granica przebiegająca wzdłuż naturalnych elementów krajobrazu»
guma naturalna «gęsta substancja, wyciekająca z uszkodzonych miejsc niektórych drzew owocowych»
historia naturalna daw. «zoologia, botanika, mineralogia»
język naturalny «język będący wytworem historycznego rozwoju, w przeciwieństwie do języków sztucznych»
krajobraz naturalny, pierwotny «krajobraz zachowany w pierwotnej postaci»
liczba naturalna «liczba ciągu 1, 2, 3, 4, 5... (według niektórych definicji także 0)»
logarytm naturalny «logarytm, którego podstawą jest liczba niewymierna e, równa w przybliżeniu 2,7182»
naturalny ojciec «ojciec nieślubnego dziecka w stosunku do tego dziecka»
nawóz naturalny, organiczny «nawóz pochodzenia naturalnego»
odlew naturalny «skamieniałość powstała z plastycznego osadu, który wypełnił wnętrza skorup lub odcisków pozostawionych przez ciało dawnych skorupiaków»
poród naturalny, fizjologiczny «poród odbywający się między 38 a 42 tygodniem ciąży siłami natury»
potrzeba fizjologiczna, naturalna «konieczność oddania moczu lub kału»
przyrost naturalny «w demografii: nadwyżka liczby urodzin nad liczbą zgonów»
renta naturalna «renta feudalna oddawana panu przez poddanego w postaci produktów uzyskiwanych z własnego gospodarstwa»
syn naturalny daw. «syn nieślubny»
śmierć fizjologiczna, naturalna «śmierć spowodowana naturalnym starzeniem się organizmu»
włókna naturalne «włókna otrzymywane z surowców roślinnych i zwierzęcych»
zgon naturalny «śmierć fizjologiczna»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia