naturalna

Encyklopedia PWN

log. metoda budowania systemu dedukcyjnego polegająca na tym, że w procesie dowodzenia twierdzeń używa się wyłącznie reguł — inaczej niż w przypadku systemu aksjomatycznego, w którym stosuje się zarówno reguły, jak i aksjomaty.
mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
dobór naturalny, selekcja naturalna, dobór stabilizujący,
mechanizm ewolucji zaproponowany przez Ch. Darwina i A.R. Wallace’a (1858) w celu wyjaśnienia sposobów powstawania przystosowań (adaptacja) i specjacji, czyli powstawania nowych gatunków.
demogr. część szerszego pojęcia — ruch ludności, oznaczającego fizyczne przemieszczenia ludzi lub zmiany w czasie liczby i struktury demograficznej ludności.
pigmenty naturalne, barwniki naturalne,
barwne związki org. o bardzo rozmaitej budowie, występujące w organizmach żywych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia