metali nieżelaznych

Encyklopedia PWN

operacja obróbki cieplnej gł. stopów metali (najczęściej stali) prowadzona w celu zwiększenia ich twardości lub — w połączeniu z odpuszczaniem — uzyskania optymalnej kombinacji właściwości wytrzymałościowych i plastycznych.
metale
[łac. metallum < gr. métallon ‘kopalnia’, ‘kruszec’],
substancje odznaczające się dobrym przewodnictwem elektrycznym i cieplnym, charakterystycznym połyskiem, dużą wytrzymałością mechaniczną oraz plastycznością.
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
zasobne w metale minerały i skały, w których zawartość składnika użytecznego jest wystarczająca do technologicznego przerobu i przemysłowego uzyskiwania z nich metali, ich stopów lub związków;
technika wykonywania odlewów;
recykling
[ang.],
wykorzystywanie odpadów jako materiału wyjściowego (jako surowca wtórnego) w procesach przemysłowych lub szeroko pojęte przyrodnicze ich zagospodarowanie; wg definicji prawnej zawartej w ustawie o odpadach (Dziennik Ustaw 2001 nr 62, pozycja 628) recykling „jest to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii”.
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
metalurgia
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się procesami otrzymywania metali z rud, ich rafinacji (rafinacja metali), wytwarzania stopów oraz obróbki mającej na celu nadanie im odpowiednich kształtów i właściwości.
cięcie materiałów (gł. metali i stopów) polegające na ich miejscowym utlenieniu lub wytopieniu w wysokiej temperaturze;
m. w północno-zachodniej Rumunii, u podnóża G. Gutyjskich (Karpaty Wschodnie), nad rz. Săsar (dorzecze Samoszu);
Chongqing Wymowa, Czungcing, Czungking,
m. w środkowych Chinach, w Kotlinie Syczuańskiej, u ujścia rz. Jaling Jiang do Jangcy.
Olmaliq, Ałmałyk,
miasto we wschodniej części Uzbekistanu, w wilajecie taszkenckim, na północnych stokach Gór Kuramińskich, w dolinie rzeki Ohangaron (dopływ Syr-darii).
Australia Południowa, South Australia,
stan w południowej części Związku Austral. położony nad Wielką Zat. Australijską (O. Indyjski);
części maszyn, elementy maszyn,
elementy wchodzące w skład maszyn;
Deva
[dẹwa] Wymowa,
m. w środkowej Rumunii (Siedmiogród), ośrodek adm. okręgu Hunedoara, nad Maruszą.
gwarectwo, Gewerkschaft, communitas fovae,
do XVIII w. spółka eksploatująca złoża rud metali nieżelaznych, później także węgla;
dział metalurgii zajmujący się otrzymywaniem metali (gł. nieżelaznych, np. cynku, kadmu, miedzi, niklu) z roztworów wodnych ich soli (uzyskanych w wyniku ługowania rud roztworami kwasów, zasad, soli lub wodą — w celu rozpuszczenia składników rudy zawierających metal);
pigmenty
[łac. pigmentum ‘barwnik’, ‘farba’],
stałe substancje barwne, bardzo trudno rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalnikach organicznych, olejach schnących, żywicach syntetycznych.

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

metale kolorowe, nieżelazne «wszystkie metale i stopy oprócz żelaza i jego stopów»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia