litosfery oceanicznej

Encyklopedia PWN

archaik
[gr. archaikós ‘staroświecki’, archaíos ‘starożytny’],
era archaiczna, eon archaiczny, azoik, archeozoik,
geol. pierwsza wielka jednostka czasu (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi; trwał od ok. 4 mld do 2,5 mld lat temu; także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały.
geol. rozległy system górski stanowiący wzniesienie dna oceanicznego, którego osiowa strefa odpowiada pod względem geologicznym granicy między rozchodzącymi się płytami litosfery.
łukowato wygięte pasmo wysp rozwijające się w strefie subdukcji litosfery oceanicznej;
mikrokontynent
[gr.-łac.],
geol. niewielki w stosunku do kontynentu blok kontynent. skorupy ziemskiej (np. wielkości Madagaskaru), wchodzący zwykle w skład płyty litosfery utworzonej gł. ze skorupy oceanicznej;
ofiolitowy kompleks, ofiolit
[gr. óphis ‘wąż’, líthos ‘kamień’],
geol. kompleks skalny o charakterystycznym składzie, stanowiący fragment litosfery oceanicznej włączony w wyniku procesu obdukcji w obręb orogenu, rozwiniętego na kontynent. skorupie ziemskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia