litoralny

Encyklopedia PWN

bełkaczek, Corophium,
rodzaj skorupiaków z rzędu obunogów;
bental
[gr. bénthos ‘głębina’],
ekol. siedlisko dna zbiorników wodnych i cieków;
facja
[łac. facies ‘postać’, ‘oblicze’],
geol. pierwotnie termin obejmujący tylko zespół cech litologicznych skał i zawartych w nich skamieniałości, odróżniający skały (i osady) powstałe w tym samym czasie, ale w różnych środowiskach sedymentacji (Amanz Gressly 1838).
geol. utwory powstałe na powierzchni Ziemi w wyniku nagromadzenia (sedymentacja) różnorodnych substancji przez czynniki geologiczne — wodę, lodowce, wiatr, organizmy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia