konwencja

Encyklopedia PWN

konwencja
[łac.]:
konwencja o ochronie różnorodności biologicznej, konwencja o różnorodności biologicznej,
ekol. konwencja zobowiązująca wszystkich sygnatariuszy do zachowania pełnej różnorodności form życia w biosferze przez ich ochronę i umiarkowane użytkowanie, podpisana 1992 w Rio de Janeiro podczas Konferencji „Szczyt Ziemi”.
konwencja o zakazie broni bakteriologicznej, konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu,
wielostronna umowa międzynar. wyłożona do podpisu 10 IV 1972, weszła w życie 26 III 1975;
ekol. międzynarodowa konwencja o ochronie gatunkowej dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, podpisana 1979 w Bernie;
porozumienie zawarte między 3 mocarstwami rozbiorowymi (Austria, Prusy i Rosja), nowelizujące przepisy o ekstradycji;
konwencja o zakazie broni chemicznej, konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów,
wielostronna umowa międzynar. o całkowitym zakazie stosowania, produkcji, składowania broni chem. i handlu nią, wyłożona do podpisu 13 I 1993 w Paryżu i podpisana przez 127 państw, weszła w życie 29 IV 1997;
uchwalona z inicjatywy ONZ 1988 (ratyfikowana przez Polskę 1994)
wielostronna umowa międzynarodowa z dziedziny praw człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 XI 1989;
ekol. konwencja dotycząca obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, podpisana 1971 w Ramsar (Iran);
ekol. konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami obejmująca gatunki zagrożone wyginięciem (CITES), podpisana 1973 w Waszyngtonie (USA);
wielostronna umowa międzynar. o ochronie dzieł lit. i artyst., otwarta dla wszystkich państw, zawarta 9 IX 1886 w Bernie i zmieniana: 1908 w Berlinie, 1928 w Rzymie, 1948 w Brukseli, 1967 w Sztokholmie i 1971 w Paryżu.
jeden z gł. składników tradycji literackiej;
jedna z nazw używanych na oznaczenie umów międzynar. zawieranych w sprawach specjalnych, np. konsularna, handlowa.
metodol. porozumienie, umowa, dotycząca używania terminów nauk. w tych samych znaczeniach;
Europejska konwencja praw człowieka, ang. European Convention on Human Rights, właśc. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ang. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
umowa międzynar. o charakterze regionalnym, dotycząca ochrony praw człowieka, podpisana 4 XI 1950 w Rzymie przez państwa należące do Rady Europy (weszła w życie 3 IX 1953, uzupełniona przez 12 protokołów dodatkowych, ostatni 2000); część protokołów (2, 3, 5, 8, 10 i 11) została wpisana do konwencji, protokół 9 przestał obowiązywać.
międzynar. umowa dotycząca ochrony praw autorskich, podpisana 6 IX 1952 w Genewie (zmiana tekstu 1971 w Paryżu);
najpotężniejsza organizacja kartelowa w II RP, utworzona 1931 w Krakowie w celu regulowania cen i zbytu węgla kamiennego w kraju i za granicą;
układ Prus i Rosji, podpisany 8 II 1863 w Petersburgu przez pruskiego generała G. Alvenslebena i ministra spraw zagranicznych Rosji A. Gorczakowa;
Górnośląska Konwencja Węglowa, Oberschlesische Kohlen-Konvention,
porozumienie kartelowe górnośląskich kopalń węgla kamiennego 1898–1918 i 1925–30, spółka cywilna z siedzibą w Katowicach;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

konwencja
1. «ogólnie przyjęte w jakimś środowisku normy postępowania, myślenia itp.»
2. «zespół cech charakterystycznych dla dzieł artystycznych przyjęty przez twórcę»
3. «umowa międzynarodowa pociągająca skutki prawne»
4. «przedwyborczy walny zjazd członków partii politycznej»

• konwencyjny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia