jaki

Encyklopedia PWN

polimery i kopolimery kwasów: akrylowego CH2=CH–COOH i metakrylowego CH2=C(CH3)–COOH oraz ich pochodnych (estrów, a także nitryli i amidów);
żywice syntetyczne należące do poliestrów;
utwardzalne żywice syntetyczne o cząsteczkach zawierających 2 lub więcej grup epoksydowych (oksiranowych, oksacyklopropanowych);
żywice kumaronowe, żywice kumaronowo-indenowe,
żywice syntetyczne otrzymywane przez termiczną i kationową kopolimeryzację cyklicznych związków: kumaronu (benzofuranu) i indenu, wyodrębnianych ze smoły węglowej;
związki wielkocząsteczkowe będące błonotwórczymi składnikami (błonotwórcza substancja) wyrobów lakierowych; są to stałe lub ciekłe substancje org. rozpuszczalne w rozpuszczalnikach org.; jako ż.l. są stosowane żywice naturalne (m.in. mastyks, damara, kalafonia) i — na dużo większą skalę — żywice syntetyczne, wśród których
polimery otrzymywane w wyniku polikondensacji mocznika z formaldehydem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia