geny regulatorowe

Encyklopedia PWN

geny regulatorowe, regulatory,
geny kontrolujące działanie genów struktury;
geny decydujące o prawidłowym zróżnicowaniu poszczególnych segmentów ciała u wyżej uorganizowanych eukariontów;
gen
[gr. génos ‘ród’, ‘pochodzenie’, ‘gatunek’],
fragment DNA (lub u niektórych wirusów RNA) kodujący określone białko lub RNA.
gen, którego aktywność można łatwo badać, wykorzystując np. metody histochemiczne, fluorymetryczne, służący w biologii molekularnej do oceny poziomu ekspresji kontrolowanego przez badaną sekwencję regulatorową (np. promotor) w różnych tkankach, stadiach rozwoju lub w odpowiedzi na różne czynniki;
regulacja genetyczna, regulacja ekspresji genów,
regulacja ekspresji genów;
mutacja
[łac. mutatio ‘zmiana’],
genet. trwała zmiana w informacji genetycznej danego organizmu, polegająca na zmianie ilości lub struktury materiału genetycznego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia