falami poprzecznymi

Encyklopedia PWN

fiz. zaburzenia pól fizycznych rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię;
rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnetycznego.
fale sprężyste rozchodzące się na powierzchni rozgraniczającej 2 ośrodki sprężyste;
uporządkowanie kierunków drgań fal.
fale Alfvéna, fale magnetohydrodynamiczne,
fiz. fale poprzeczne w plazmie znajdującej się w polu magnet., rozchodzące się w kierunku tego pola.
fale mech., które rozchodzą się w ośrodku materialnym w wyniku działania sił sprężystości związanych z odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem) i postaci (ścinaniem) elementów ośrodka (fale mechaniczne);
rozchodzące się we wnętrzu Ziemi fale sprężyste, wywołane na ogół trzęsieniami ziemi, wybuchami wulkanów, a także sztucznie generowane.
rodzaj fali powierzchniowej;
Fresnel
[frenẹl]
Augustin Jean, ur. 10 V 1788, Broglie, zm. 14 VII 1827, Ville-d’Avray,
francuski inżynier i fizyk.
hydrol. zjawisko hydrologiczne polegające na podniesieniu stanu wody w rzece lub jeziorze, powstałe w wyniku zwiększonego zasilania lub podpiętrzenia zwierciadła wody, utrudniającego swobodny odpływ;
powstawanie napięcia lub prądu elektrycznego w ośrodkach przewodzących (metalach, półprzewodnikach, elektrolitach) wywołane przez rozchodzącą się falę sprężystą (ultradźwiękową);
dziedzina fizyki i techniki zajmująca się opisem i zastosowaniami oddziaływań fotonów z fononami, czyli fal świetlnych z falami sprężystymi o dużej częst. (ultra- i hiperdźwiękowej).
kanał do prowadzenia w przestrzeni fali elektromagnetycznej wzdłuż określonej drogi;
Young
[jaŋ]
Thomas Wymowa, ur. 12 VI 1773, Milverton (hrab. Somerset), zm. 10 V 1829, Londyn,
brytyjski fizyk, fizjolog, lekarz, kulturoznawca, egiptolog.
żegl. zespół cech charakteryzujących zachowanie się statku podczas pływania na morzu, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych;
aerodynamiczny profil, profil lotniczy,
kształt przekroju poprzecznego skrzydeł, łopat śmigła i płatów usterzenia samolotu, łopat wirnika śmigłowca, turbin i in. maszyn przepływowych, skrzydeł śruby napędowej.
podobieństwa między różnymi zjawiskami fiz., wyrażające się tym, że rządzą nimi identyczne lub podobne prawa i dzięki temu przebieg rozważanych zjawisk może być opisany za pomocą jednakowych zależności matematycznych.
wiązka światła, w której poprzeczny rozkład natężenia pola elektr. jest opisywany wzorem: E(r) = (w(z)/w0)E0exp(−r2/w02),
geofiz. powierzchnia we wnętrzu Ziemi, na głębokości ok. 2900 km,
centralna część kuli ziemskiej, o promieniu ok. 3486 km, masie ok. 185 · 1023 kg (ok. 31,5% całkowitej masy Ziemi) i średniej gęstości ok. 10,6 g/cm3 (Ziemia — Budowa);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia