element

Encyklopedia

twórczość poetów i pisarzy, wywodzących się gł. ze średnio zamożnej szlachty, charakterystyczna zwłaszcza dla XVI i 1. poł. XVII w.;
Ziemski Rajmund, ur. 30 VIII 1930, Radom, zm. 5 VIII 2005, Warszawa,
malarz;
Zienkiewicz Olgierd Cecil, ur. 18 V 1921, Caterham (W. Brytania), zm. 2 I 2009, Swansea (W. Brytania),
bryt. inżynier mechanik, pochodzenia polskiego;
zijara
[arab. ziyāra ‘odwiedziny’, ‘wizyta’],
w islamie rodzaj pielgrzymki, gł. do grobów i mauzoleów świętych (wali), proroków i imamów, w Afryce Północnej także do żyjących marabutów;
umowne określenie stanu stosunków międzynarodowych charakteryzujących się trwałym konfliktem, ale również niemożnością jego rozstrzygnięcia przez konfrontację militarną.
umocnienia strefy na Płw. Apenińskim, zamykające dostęp z południowych Włoch do Rzymu, rozbudowa 1943–44 na rozkaz Hitlera (dł. ok. 200 km)
zintegrowany system produkcyjny, ang. Computer Integrated Manufacturing (CIM),
forma systemu produkcyjnego, w którym wszystkie podstawowe funkcje i elementy biorące udział w procesie są zintegrowane za pomocą systemu komputerowego.
tworzenie się lądolodów pokrywających znaczne obszary powierzchni Ziemi.
odpady z materiałów ogniotrwałych i budowlanych;
złoto, Au, aurum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79;
złoża biologiczne, filtry biologiczne,
elementy drugiego (biologicznego) stopnia oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych;
zmysłowe komórki, komórki receptorowe, receptory zmysłowe,
komórki zwierząt przystosowane do odbioru specyficznych bodźców środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizmu;
metodol. termin wieloznaczny, różnie definiowany (wg niektórych logików, jak W. Quine, N. Goodman, nie dający się poprawnie zdefiniować),
żegl. znak w kształcie 1 lub 2 identycznych figur geom. położonych jedna nad drugą, umieszczony na wierzchołku znaku nawigacyjnego lub znaku żeglugowego;
zol, roztwór koloidowy, roztwór koloidalny,
trwała mieszanina cząstek koloidalnych rozproszonych w fazie ciekłej (dyspersyjny układ);
urządzenie stanowiące końcowy element roboczy deszczowni;
Zunzunegui
[sunsunẹgi]
Juan Antonio de, ur. 21 XII 1901, Portugalete (prow. Vizcaya), zm. 31 V 1982, Madryt,
pisarz hiszp., pochodzenia baskijskiego;
Zurbarán
[surbarạn]
Francisco de Wymowa, ur. przed 7 XI 1598(data chrztu), Fuente de Cantos, zm. 27 VIII 1664, Madryt,
malarz hiszpański, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli hiszpańskiego baroku.
zurwanizm, zerwanizm,
jedna z form perskiej religii mazdaizmu, opozycyjna wobec obowiązującego zoroastryzmu;
utworzone zazwyczaj przypadkowo połączenie elektr. między co najmniej 2 punktami obwodu elektr. o różnych potencjałach lub między punktem obwodu a ziemią (gruntem), stanowiące drogę o bardzo małym oporze elektr. w stosunku do oporu całości obwodu elektr.;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego

element
1. «część składowa jakiejś całości»
2. «o grupie ludzi pochodzących z pewnego środowiska i odznaczających się zwykle ujemnymi cechami»
3. zob. żywioł w zn. 6.
4. mat. «bardzo mała część wielkości geometrycznej lub fizycznej»

• elemencik
element grzejny «podstawowa część urządzenia grzejnego przetwarzająca energię elektryczną w ciepło»
element toczny «element o postaci np. kulki, wałeczka, toczący się między poruszającymi się względem siebie powierzchniami łożyska»
elementy «podstawowe wiadomości z jakiejś dziedziny»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia