dochodu narodowego

Encyklopedia PWN

ekon. miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników; inaczej — produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji.
instytucje (ponad 100) o zróżnicowanych funkcjach, zadaniach, formach organizacji, statusie formalnoprawnym, nazwach i wielkości, których gł. zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, ochrona i rejestracja piśmiennictwa narodowego.
ekon. system gromadzenia i przetwarzania informacji gospodarczych oraz konstruowania agregatowych (agregat; ekon. ) mierników opisujących aktywność gospodarczą w skali gospodarki narodowej w danym okresie, najczęściej rocznym.
ekon. ogół zjawisk ekonomicznych występujących na terenie danego państwa;
ekon. suma tych części strumieni produkcji, wytworzonych w poszczególnych okresach w przeszłości, które mogą posłużyć do wytwarzania kolejnych dóbr i usług;
ofiara narodowa, podatek dziesiątego grosza, podatek narodowy,
rodzaj podatku wprowadzonego 8 IV 1863 przez Rząd Nar. podczas powstania styczniowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia