gospodarka narodowa
 
Encyklopedia PWN
gospodarka narodowa,
ekon. ogół zjawisk ekonomicznych występujących na terenie danego państwa;
gospodarka narodowa obejmuje: przemysł, budownictwo, rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo, transport, gospodarkę magazynową, łączność, handel i usługi, oświatę i naukę, kulturę i sztukę, ochronę zdrowia i opiekę społeczną, finanse i ubezpieczenia, administrację państwową i wymiar sprawiedliwości; określa ją wiele czynników, a zwłaszcza poziom rozwoju, wielkość kraju i jego specyficzne cechy (jak np. bogactwa naturalne, tradycje), liczba ludności, pozycja międzynarodowa oraz udział w porozumieniach gospodarczych (integracja gospodarcza), udział w gospodarce narodowej sektora publicznego i sektora prywatnego, liczebność i poziom kwalifikacji kadr, rozwój nauki, organizacji pracy i inne; poziom rozwoju danej gospodarki narodowej oraz jego dynamika są określane za pomocą syntetycznych mierników, takich jak: wielkość i dynamika dochodu narodowego na 1 mieszkańca, wielkość i dynamika konsumpcji, a także wskaźników takich jak: udział przemysłu i usług w tworzeniu dochodu narodowego, struktura handlu zagranicznego, struktura zatrudnienia.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia