daj

Encyklopedia PWN

zdolność materiałów wybuchowych do reagowania na zewn. bodźce energ. inicjujące proces palenia lub wybuchu
w szerokim znaczeniu — wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy; w znaczeniu węższym — oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.
miara efektywności pracownika, wielkość produkcji na jednego zatrudnionego lub na ustaloną jednostkę czasu (np. roboczogodzinę).
ekon. wydatki państwa na wszystkich szczeblach sektora finansów publicznych.
wyjaśnianie, eksplanacja,
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego zaistniał, stwierdzony uprzednio, stan rzeczy lub dlaczego zachodzi, również wcześniej stwierdzona, prawidłowość.
inform. urządzenia peryferyjne służące do wyprowadzania danych z komputera;
podająca metoda nauczania oparta na ustnym przekazywaniu odpowiednio uporządkowanych wiadomości;
rysunek przedstawiający w umowny, określony sposób dane statystyczne i relacje między nimi;
chem. parametr charakteryzujący metodę analityczną, określający możliwość wykrycia określonego składnika (analitu) w danym materiale;
typ wykształcenia dający przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej;
wyrażenie przedstawiające wielkość fizyczną w określonym układzie wielkości jako iloczyn potęg wielkości podstawowych tego układu ze współczynnikiem równym jedności.
log. stosunek niesymetryczny i przechodni (relacja), zachodzący między 2 zdaniami, p i q, z których pierwsze stanowi rację, a drugie — jej następstwo, przy zachowaniu następujących warunków: ilekroć racja jest prawdziwa, tylekroć prawdziwe jest następstwo;
masa wody wypartej przez statek, równa jego całkowitej masie;
techn. na rysunkach techn. forma przedstawienia wewn. kształtów fragmentu przedmiotu za pomocą jego przekroju dowolną nieregularną powierzchnią (pominięcie zasłaniającego dany fragment materiału).
lotn. przyrząd pokładowy służący do pomiaru wysokości lotu statku powietrznego;
geod. potocznie wielkość oznaczająca wzniesienie danego punktu nad poziomem morza;
mat. odcinek opuszczony pod kątem prostym z wierzchołka danej figury geometrycznej na jej podstawę (bądź jej przedłużenie);
we wczesnym średniowieczu krąg kulturowy wyróżniający W. Brytyjskie;
całość zagadnień związanych z projektowaniem wystaw;
wielkie międzynarodowe wystawy, organizowane co pewien czas w różnych krajach;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

daćdawać
1. «przekazać komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza»
2. «podać komuś coś»
3. «użyczyć czegoś, udostępnić coś»
4. «udzielić czegoś»
5. «powierzyć komuś jakąś pracę, jakieś stanowisko»
6. «oddać coś do opracowania, naprawy itp.»
7. «zapłacić za coś»
8. «dostarczyć coś, przysporzyć czegoś»
9. «zorganizować coś»
10. «poświęcić, ofiarować»
11. «wystawić na scenie, wystąpić z czymś publicznie»
12. «dodać lub włożyć coś do czegoś»
13. «pozwolić na coś»
14. «wykonać coś»
15. pot. «skierować, umieścić kogoś gdzieś»
16. pot. «uderzyć kogoś»
17. pot. «o mrozie, deszczu: wystąpić z niezwykłą intensywnością»
18. wulg. «o kobiecie: odbyć stosunek płciowy»
dam «symbol jednostki miary dekametr»
dane
1. «fakty, liczby, na których można się oprzeć w wywodach»
2. «informacje przetwarzane przez komputer»
danie «potrawa podawana na stół»
dany «określony, taki, o którym mowa»
dań
1. daw. «dar, podarunek»
2. daw. «danina, haracz»
autodafe [wym. autodafe], auto da fé [wym. autodafe]
1. «wprowadzone przez inkwizycję publiczne wyznanie lub zaparcie się wiary przez oskarżonego o herezję; też: publiczne wykonanie wyroku śmierci na heretyku»
2. «palenie ksiąg uznanych za heretyckie»
3. «publiczne napiętnowanie kogoś; też: publiczne pokajanie się lub wyznanie czegoś»
4. «samospalenie»
baza danych «zbiór informacji na jakiś temat przechowywanych i przetwarzanych przez komputer»
bezwzględna wartość danej liczby «dla liczby dodatniej: ta sama liczba, dla liczby ujemnej: liczba do niej przeciwna»
dać siędawać się
1. «pozwolić komuś pokonać się, oszukać itp., np. Z łatwością dał się wyprzedzić.»
2. «stać się możliwym do zrobienia, np. Zegarek da się jeszcze naprawić.»
danie barowe «prosta, tania potrawa sprzedawana w barach»
danie firmowe «potrawa będąca specjalnością restauracji»
drugie danie «potrawy podawane w czasie obiadu po zupie»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
pierwsze danie «zupa podawana w czasie obiadu jako pierwsza potrawa»
rejestrator danych «urządzenie do ciągłej rejestracji parametrów nawigacyjnych, stanu urządzeń i instalacji pokładowych, a także rozmów załogi statku powietrznego»
trzecia potęga danej liczby «sześcian liczby»
w dali, w oddali «daleko»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia