bibliotekoznawstwie

Encyklopedia PWN

nauka badająca i ustalająca warunki oraz zasady sprawnego działania bibliotek w aspekcie ich różnorodnych i zmieniających się funkcji społecznych.
bibliologia
[gr. biblíon ‘książka’, lógos ‘słowo’,‘nauka’],
nauka o książce, księgoznawstwo, dyscyplina humanist., której przedmiotem jest książka jako obiekt materialny i środek przekazu myśli ludzkiej.
pragmatyczna część bibliotekoznawstwa, która formułuje zasady praktycznej działalności bibliotek oraz określa zespół umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu bibliotekarza.
dokument
[łac.],
w nauce — każdy przedmiot materialny będący świadectwem jakiegoś faktu, zjawiska lub myśli ludzkiej;
naukozn. zorganizowana działalność związana z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem wiadomości z różnych dziedzin, szczególnie nauki i techniki; także dyscyplina badawcza obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia