błąd względny

Encyklopedia PWN

stosunek błędu bezwzględnego do wartości przyjętej jako wzorzec przy obliczaniu błędu bezwzględnego.
błąd względny wyrażony w procentach.
właściwość pomiaru, polegająca na tym, że jego wynik ym (tj. wartość zmierzona) jest tylko przybliżeniem wartości prawdziwej yt wielkości mierzonej;
prawo nieprawidłowości oświadczenia woli polegające na nienależytym powzięciu decyzji lub wyrażeniu woli bądź na niezgodności między powziętą decyzją a jej wyrażeniem zewn.;
Śankara, sanskr. Śaṅkara, ur. 788(?), Kalad(?), zm. 820(?), Kedarnath,
filozof indyjski.
chronometr
[gr. chrónos ‘czas’, metréō ‘mierzę’],
zegar (często przenośny) o dużej dokładności wskazań;
metrol. charakterystyka narzędzi pomiarowych spełniających jednakowe wymagania dotyczące dokładności;
Lucas
[lụ:kəs]
Robert Emerson (mł.) Wymowa, ur. 15 VIII 1937, Yakima (stan Waszyngton),
amerykański ekonomista, przedstawiciel nowej klasycznej ekonomii; uczeń M. Friedmana.
obiektyw będący podstawowym elementem urządzeń, takich jak: aparat fot., kamera film., powiększalnik, przeglądarka, kopiarka, rzutnik, projektor cyfrowy;
fot. cecha obrazu fot. wyrażająca możliwość rozróżniania drobnych szczegółów fotografowanego obiektu (np. konturów);
psychol. zjawisko występujące w świecie ludzi i zwierząt, polegające na tym, że jednostki należące do tej samej populacji różnią się między sobą pod względem porównywalnych charakterystyk fizycznych i psychicznych.
badanie zbiorowości statystycznej, obejmujące 4 etapy: programowanie, obserwację, przetwarzanie i analizę statystyczną.
mat. wzór ułatwiający przybliżone obliczanie silni dla dużych wartości n: n! ≈ ; ściślej, n! = ρn, gdzie ciąg ρn ma dla n → ∞ granicę 1 i spełnia warunek 0 < lnρn < ;
test χ2, test chi kwadrat,
mat., statyst. test weryfikujący hipotezę zgodności rozkładu danych empirycznych z rozkładem hipotetycznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia