artystyczny

Encyklopedia PWN

Moskiewski Artystyczny Teatr Akademicki, Moskowskij chudożestwiennyj akadiemiczeskij tieatr (MChAT),
teatr zał. 1898 w Moskwie przez K. Stanisławskiego i W. Niemirowicza-Danczenkę.
czasopismo poświęcone sztuce i życiu artyst. Krakowa;
czasopismo literacko-artystyczne, wydawane od 1993 w Bydgoszczy;
czasopismo kult.-lit., wyd. 1911 w Krakowie;
czasopismo ilustrowane, poświęcone gł. sztuce współcz. w Polsce, zał. 1945 w Krakowie jako organ Okręgu Krak. ZPAP;
dwutygodnik poświęcony literaturze, sztuce i sprawom społ., wyd. 1882–86 w Krakowie;
zespół pieśni i tańca, utw. z powstałego 1943 w Sielcach nad Oką teatru 1. Dywizji im. T. Kościuszki;
tygodnik wyd. 1874–81 we Lwowie (od 1879 pt. „Tydzień Polski”);
działalność rzemieślnicza o charakterze artystycznym, obejmująca wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych.
artystyczne ukształtowane i zdobione wyroby garncarskie, fajansowe, kamionkowe i porcelanowe.
wyroby ze szkła odpowiednio zdobionego, wytwarzane w pojedynczych egzemplarzach lub krótkich seriach, czasem pozbawione funkcji użytkowej;
farby powstające z mieszaniny pigmentu i spoiwa;
rzemiosło trudniące się wyrobem przedmiotów dekoracyjnych z żelaza;
fotografia artystyczna, fotografia estetyzująca,
fotografia rozumiana jako samodzielne dzieło sztuki;
dyscyplina sport. uprawiana wyłącznie przez dziewczęta i kobiety, w której układy ćwiczeń są wykonywane w rytm muzyki;

Słownik języka polskiego PWN

artystyczny
1. «związany ze sztuką lub z artystą»
2. «posiadający walory artystyczne»

• artystycznie • artystyczność
język artystyczny «język utworów literackich»
kierownik artystyczny «osoba w teatrze, pracowni itp. odpowiedzialna za zgodność efektów pracy z wymaganiami sztuki»
styl artystyczny «styl utworów literackich»
gimnastyka artystyczna «dyscyplina sportowa uprawiana przez kobiety, obejmująca ćwiczenia z różnymi przyborami, wykonywane przy muzyce»
grafika artystyczna «grafiki niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem estetycznym»
rzemiosło artystyczne «dziedzina sztuk plastycznych obejmująca ręczną wytwórczość artystycznych przedmiotów użytkowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia