Wykresem funkcji

Encyklopedia PWN

integrator
[łac.],
techn. urządzenie do przeprowadzania operacji całkowania;
izopleta
[gr.],
krzywa przedstawiająca na wykresie funkcję 2 zmiennych;
Mikołaj z Oresme, Nicole Oresme, Nicolas d’Oresmus, ur. ok. 1320, Allemagne k. Caen, zm. 11 VII 1382, Lisieux,
francuski ksiądz, astronom, filozof i matematyk;
doświadczalna lub mat. metoda badania złożonych układów, zjawisk i procesów (techn., fiz., chem., ekon. itp.) na podstawie tworzenia ich modeli.
parabola
[gr. parabolḗ ‘porównanie’],
mat. krzywa płaska składająca się z tych punktów M płaszczyzny, dla których odległość od stałego punktu F (ognisko paraboli) jest równa odległości od stałej prostej k (kierownica paraboli), nieprzechodzącej przez F.
zbiór następujących po sobie kolejno wartości tej samej wielkości fiz. (np.: napięcia elektr., temperatury, ciśnienia akustycznego);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia