Nowej Huty

Encyklopedia PWN

dzielnica samorządowa we wschodniej części Krakowa, nad Wisłą oraz jej lewymi dopływami Dłubnią i Potokiem Kościelnickim;
archeol. rozległy kompleks pradziejowego, starożytnego i średniowiecznego osadnictwa (ok. 100 km2), rozpoznany w czasie wykopalisk w okresie budowy Huty im. Lenina (obecnie Huty im. Sendzimira) i przyległej dzielnicy mieszkaniowej, położony na lewym brzegu Wisły, we wschodniej części Krakowa na gruntach kilkunastu wsi, z których kilka (m.in. Bieńczyce, Krzesławice) już nie istnieje;
Huta Pokój SA, Friedenshütte,
huta żelaza w Nowym Bytomiu;
terytorium zamorskie Francji w Oceanii, w Melanezji, na wyspach Nowa Kaledonia, Lojalności, Pins, Huon, Belep, Chesterfield i Walpole;
kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie (Kraków), 1954–90 pod nazwą Huta im. Lenina;
Huta „Małapanew” SA, Huta „Ozimek”,
huta żelaza i zakłady metalowe w Ozimku;
m. powiatowe w województwie lubuskim, na pograniczu Pradoliny Głogowskiej i Wzgórz Dalkowskich, na l. brzegu Odry.
dzielnica przem. w północno-wschodniej części Rudy Śląskiej (woj. śląskie), graniczy ze Świętochłowicami;
Nowa Wieś Spiska, Spišská Nová Ves Wymowa,
m. we wschodniej Słowacji, w kraju preszowskim, nad Hornádem (dorzecze Cisy).
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
miasto wojewódzkie (województwo małopolskie), na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Niecki Nidziańskiej, Bramy Krakowskiej i Kotliny Sandomierskiej, nad Wisłą i jej dopływami: Rudawą, Prądnikiem, Dłubnią (lewe), Wilgą (prawy); powiat grodzki, siedziba powiatu krakowskiego.
województwo (od 1999) w południowej części kraju,
ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia