żylne

Encyklopedia PWN

zespolenie, anastomoza, zespolenie tętniczo-żylne,
bezpośrednie połączenie pomiędzy tętnicami i żyłami (z pominięciem sieci naczyń włosowatych, czyli kapilarnych) poprzez naczynia proste krótkie lub długie i skręcone;
żyły, naczynia żylne,
anat. naczynia kręgowców doprowadzające krew do serca;
fizjol. ciśnienie występujące w sercu i naczyniach krwionośnych;
lek rozszerzający naczynia krwionośne, szczególnie żylne,
limfatyczny układ, układ chłonny,
część układu naczyniowego kręgowców (krążenia układ);
owrzodzenie podudzi, owrzodzenie goleni,
med. trudno gojący się ubytek skóry i tkanki podskórnej goleni;
pletyzmografia
[gr. plēthysmós ‘powiększenie’, gráphō ‘piszę’],
metoda badania obwodowego układu naczyniowego lub oddechowego na podstawie pomiaru zmian objętości ciała wywołanych okresową zmianą wypełnienia naczyń krwią (p. klasyczna i p. impedancyjna) lub zmianą wypełnienia płuc powietrzem podczas oddychania (p. całego ciała).
med. nadmierne rozszerzenie i wypełnienie krwią naczyń krwionośnych narządu lub tkanki;
narząd mięśniowy, którego skurcze wywołują krążenie krwi;
Fabricius ab Aquapendente Hieronymus, Fabrizi d’Acquapendente Girolamo, ur. 1533, Acquapendente, zm. 21 V 1619, Padwa,
wł. anatom i chirurg; współtwórca podstaw nowoczesnej embriologii;
Hoyer Henryk (st.), ur. 26 IV 1834, Inowrocław, zm. 3 VII 1907, Warszawa,
ojciec Henryka mł., histolog, embriolog i lekarz;
kardiologia interwencyjna, kardiologia inwazyjna,
dział kardiologii zajmujący się leczeniem chorób serca metodami zabiegowymi, niechirurgicznymi;
odbytnica, prostnica, jelito proste,
ostatni odcinek jelita grubego kręgowców zakończony odbytem bądź uchodzący do steku;
pentaerytrytol, tetraazotan pentaerytrytolu,
lek nasercowy;
przerzut, metastaza,
med. przeniesienie się procesu chorobowego z ogniska pierwotnego w inne miejsce w organizmie;
ryby, Pisces,
tradycyjnie wyodrębniana grupa kręgowców, dawniej w randze gromady;
walwuloplastyka
[łac.-gr.],
med. zabiegi kardiochirurgiczne, zaliczane do kardiologii interwencyjnej;
zespolenie chirurgiczne, anastomoza chirurgiczna,
zabieg operacyjny polegający na wykonaniu koniecznego połączenia elementów anatomicznych tego samego układu (przewód pokarmowy, naczynia tętnicze, żylne, moczowodu itp.) po uprzednim usunięciu części zmienionej chorobowo
med. rozszerzenie naczyń żylnych splotu wiciowatego powrózka nasiennego;
angiografia
[gr. angeíon ‘naczynie’, gráphō ‘piszę’],
radiologiczna metoda wizualizacji naczyń krwionośnych w poszczególnych częściach ciała lub narządach.

Słownik języka polskiego PWN

żyła
1. «rurkowate naczynie krwionośne, prowadzące krew do serca; też: każde naczynie krwionośne»
2. pot.«o kimś skąpym»
3. pot. «o kimś zasadniczym i wymagającym»
4. «masa skalna lub mineralna wypełniająca szczelinę w skałach»
5. «metalowa część przewodu służąca do przewodzenia prądu»

• żylny
krew żylna «krew płynąca w żyłach, mająca barwę ciemnoczerwoną, zawierająca dużo dwutlenku węgla»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia