łańcuchami

Encyklopedia PWN

techn. rodzaj cięgna utworzonego z szeregu jednakowych sztywnych elementów, zw. ogniwami, z których każdy jest połączony z 2 sąsiednimi;
chem. układ atomów kolejno ze sobą powiązanych;
łańcuchy pokarmowe, łańcuchy troficzne,
jednostki organizacji biotycznej (biota) ekosystemów, stanowiące drogi, po których odbywa się przepływ energii;
zespół enzymatycznych reakcji oksydacyjno-redukcyjnych zachodzący w wewnętrznej błonie mitochondrium u organizmów eukariotycznych, natomiast u bakterii — w błonie plazmatycznej, katalizowany przez białkowe przenośniki elektronów zawierające: flawiny, centra żelazo-siarkowe i hemy jako grupy prostetyczne;
roln. następstwo stadiów rozwojowych patogenów roślin, przenoszących się na kolejne rośliny i powodujących zwiększanie się liczby osobników chorych, tzn. narastanie epidemii (epifitozy).
chem. zespół następujących po sobie i wielokrotnie powtarzanych przemian w reakcji łańcuchowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia