wysokotemperaturową

Encyklopedia PWN

niszczenie (degradacja) materiałów w wyniku reakcji zachodzących w podwyższonych i wysokich temperaturach, przebiegające w wyniku oddziaływania materiału ze środowiskiem;
samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa, SWS, ang. Self-propagating High-temperature Synthesis, SHS,
metoda syntezy związków chemicznych wykorzystująca gł. ciepło reakcji egzotermicznych przebiegających w układzie;
proces technol. zmieniający głównie właściwości mech. stali i niektórych stopów nieżelaznych w stanie stałym przez wywołanie w nich zmian strukturalnych, będących efektem łącznego oddziaływania temperatury, czasu i odkształceń plast. (połączenie zabiegów obróbki cieplnej i plast.).
ciekła, oleista lub mazista mieszanina związków chemicznych otrzymywana podczas ogrzewania paliw stałych bez dostępu powietrza.
Kamerlingh-Onnes
[kạ:mərlıŋk ọnəs]
Heike, ur. 21 IX 1853, Groningen, zm. 21 II 1926, Lejda,
fizyk holenderski.
właściwość niektórych ciał stałych zwanych nadprzewodnikami, polegająca m.in. na zaniku oporu elektrycznego po oziębieniu ich do temperatury T, niższej od temperatury krytycznej Tc.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia