• Na czasie
  Z przyjemnością pragniemy poinformować, że już od września największy a zarazem najlepszy multimedialny słownik PWN-Oxford dostępny jest w postaci poręcznej aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem iOS i Android.
  Od teraz Wielki słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford możesz mieć na swoim ulubionym telefonie lub tablecie, zawsze w zasięgu ręki, nawet wówczas, gdy dostęp do sieci WWW jest utrudniony (słownik pracuje w trybie off-line, jedynie odtworzenie nagrania wymowy wymaga połączenia z siecią). To nieoceniona pomoc w pracy i w podróży oraz idealne wsparcie w nauce języka angielskiego – zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz.
   
  Program udostępnia:
  1 000 000 angielskich i polskich znaczeń, zwrotów, fraz, idiomów;
  specjalistyczne terminy z ponad 100 dziedzin oraz słownictwo o różnym zabarwieniu stylistycznym i emocjonalnym;
  ● bogactwo przykładów użycia w opracowanej zupełnie na nowo przejrzystej i czytelnej strukturze hasła;
  ● mechanizm tworzenia ulubionych zbiorów haseł;
  ● brytyjską i amerykańską wymowę haseł (wymagany dostęp on-line);
  ● prosty i efektywny mechanizm wyszukiwania;
  ● codziennie nowy Idiom dnia.
   
  Zachęcamy do zakupu aplikacji w sklepie Google Play
  a także w App Store.
   
  Sponsorem Strategicznym Aplikacji jest Bank Zachodni WBK.
 • Warto wiedzieć
  Według definicji sformułowanej w Konwencji Ramsarskiej, obszary wodno-błotne są to tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne naturalne i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza 6 m. Inne definicje zawężają zakres pojęciowy mokradeł do obszarów, gdzie czynnikiem decydującym o właściwościach i produktywności gleb, a także o zbiorowiskach roślin i zwierząt jest nasycenie wodą. Obszary wodno-błotne mają charakter przejściowy pomiędzy ekosystemami wodnymi a lądowymi i często są wyodrębniane jako osobna grupa środowisk. Ich cechą wspólną jest przesycenie wodą, występowanie specyficznych gleb i roślin (tzw. hydrofitów). Tereny podmokłe występują zarówno w górach, jak i na nizinach, w tropikach i w tundrze, na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Ich rola w biosferze jest ogromna. Retencjonują wodę, związki węgla, filtrują zanieczyszczenia i składniki biogenne odpływające z lądów, przeciwdziałają erozji i powodziom, podtrzymują bodaj największą różnorodność form życiowych spośród wszystkich środowisk biosfery
  Na świecie istnieją różne systemy klasyfikacji mokradeł. Główne kryteria wyróżniania obszarów podmokłych obejmują ich położenie, stosunki hydrologiczne, warunki troficzne i typ roślinności. Wszystkie te czynniki są ściśle powiązane, co utrudnia stworzenie jednorodnej klasyfikacji. Osobnym problemem jest niejednoznaczność terminów stosowanych w różnych językach i często nie mających odpowiedników w języku polskim. Ogólnie wyodrębnia się mokradła torfotwórcze (torfowiska) oraz grupę bagiennych biotopów, w których nie tworzy się torf.
  W Polsce najczęściej stosuje się klasyfikację mokradeł opartą o cechy florystyczno-fitosocjologiczne. Nieco inny podział obejmuje cztery grupy, wyróżniane na podstawie sposobu zasilania obszaru w wodę. Pierwszą grupę stanowią tzw. mokradła ombrogeniczne, które powstają najczęściej na obszarach górskich i wyżynnych. Zasilane są niemal wyłącznie wodami opadowymi. Są bardzo ubogie, często kwaśne. Porasta je roślinność torfowisk wysokich i przejściowych. Mokradła topogeniczne powstają przeważnie w strefie przybrzeżnej jezior. Są zasilane poprzez podsiąkanie zastoiskowych wód gruntowych. Tworzą się na nich torfowiska niskie. Niekiedy przekształcają się one w torfowiska wysokie i przejściowe. Mokradła soligeniczne (wodno-gruntowe) występują na wyżej położonych terasach rzecznych. Są zasilane przez boczny dopływ wód gruntowych, a czasem zalewane wodami powierzchniowymi. Z kolei mokradła fluwiogeniczne powstają w dolinach rzecznych, podlegają częstym zalewom i użyźnianiu przez wody powierzchniowe. Są to bardzo różnorodne i zwykle bardzo żyzne środowiska. Rozwijają się na nich m.in. lasy łęgowe.
  Taida Tarabuła
 • To ciekawe
  Szahada (zaświadczenie) to wyznanie wiary, pierwszy filar islamu. Jest wyrażeniem idei monoteizmu i potwierdzeniem proroctwa Mahometa: „Nie ma boga prócz Allaha, Mahomet jest wysłannikiem Allaha” — „la ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah”. Wypowiedzenie szahady to warunek zostania muzułmaninem. Szahadę szepce się do ucha nowonarodzonemu dziecku, a każdy, kto przyjmuje islam, wypowiada ją uroczyście w obecności świadków. Jest to swego rodzaju odpowiednik chrztu w chrześcijaństwie. Szahada stanowi też istotny element modlitwy muzułmanina, jest często wypowiadania w normalnym, codziennym życiu.
Hasło dnia: banki

Cytat dnia

„Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą”

Rekordziści

Najwyższy szczyt Gór Stołowych
Szczeliniec Wielki — 919 m.

Imieniny

Paź 06

Artura, Brunhildy, Brunona, Fryderyki, Izaaka, Romana

Dzień w historii

Paź 06

zdarzyło się
1976
aresztowanie „bandy czworga” w Chinach; ugruntowanie władzy Hua Guofenga.
1620
klęska armii polskiej wycofującej z Mołdawii koło Mohylowa, śmierć Stanisława Żółkiewskiego oraz niewola hetmana polnego Stanisława Koniecpolskiego (Cecora, wojny polsko-tureckie 1497–1699).
urodzili się
1889
Dąbrowska Maria, pisarka, publicystka.
1939
Blais Marie Claire, pisarka kanadyjska, tworząca w języku francuskim.
odeszli
1620
Żółkiewski Stanisław, hetman wielki i kanclerz wielki koronny.
1891
Parnell Charles Stewart, irlandzki przywódca narodowy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia