ziemstwo
 
Encyklopedia PWN
ziemstwo,
organ samorządu lokalnego w niektórych guberniach i powiatach europejskiej części Rosji (wyjątek stanowiły m.in. gubernie Królestwa Polskiego), istniejący 1864–1917;
z. były złożone z wybieralnych przedstawicieli ziemiaństwa (stanowili średnio ok. 2/3 przedstawicieli), mieszczan i zamożnych chłopów (których prawa wyborcze ok. 1890 ograniczono, zwiększając nadzór rządu nad z.); zajmowały się m.in. sprawami lecznictwa (ludzi i zwierząt), oświaty ludowej, statystyki, budowy dróg, przemysłu i handlu; podstawę ich budżetu stanowiły podatki od ziemi i nieruchomości; organami wykonawczymi były powiatowe i gubernialne zarządy z. (które m.in. zatrudniały potrzebnych specjalistów, np. agronomów, lekarzy, geodetów –– dlatego ważna w nich rola inteligencji zarówno o poglądach liberalnych, narodnickich, jak i socjaldemokratycznych); podczas rewolucji październikowej 1917 zlikwidowane przez bolszewików.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia