upośledzenie umysłowe
 
Encyklopedia PWN
upośledzenie umysłowe, dawniej oligofrenia, niedorozwój umysłowy,
med. stan wyrażający się gł. nieosiągnięciem odpowiedniej dla wieku sprawności procesów poznawczych, tj. zdolności spostrzegania, pojmowania, oceniania, rozumowania, zapamiętywania, mówienia, wypracowywania reakcji i uczenia się;
obecnie coraz częściej nazywany niepełnosprawnością intelektualną; często powiązany z nieprawidłowościami w kształtowaniu się osobowości, a w przypadku głębszych postaci upośledzenia — z zaburzeniami fiz. i psychicznymi. Istotne zmniejszenie sprawności intelektualnej oznacza obniżenie ilorazu inteligencji (IQ) o więcej niż 2 odchylenia standardowe (ok. 30 pkt. poniżej 100 w psychol. skalach inteligencji). Rozróżnia się upośledzenie umysłowe: lekkie (IQ 50–69), umiarkowane (IQ 35–49), znaczne (IQ 20–34), głębokie (IQ 0–19); stopniom tym odpowiadają różnice w poziomie sprawności i samodzielności życiowej dzieci i dorosłych.
Związek upośledzenia umysłowego z kształtowaniem się osobowości jest wielokierunkowy: deficyt funkcji intelektualnych utrudnia normalny rozwój uczuciowy i społ., a zaburzenia w tych sferach mogą wtórnie prowadzić do obniżenia sprawności intelektualnej. Niesprawności intelektualnej mogą towarzyszyć zaburzenia percepcyjne (wzroku, słuchu), ruchowe, mowy, kontaktu, nastroju, tożsamości i in. Obniżenie IQ nie wyklucza specyficznych uzdolnień i dobrych wyników w wybranych sferach aktywności szkolnej, zaw., artyst., sport., społ. i in.
Zgodnie z tradycyjnymi poglądami upośledzenie umysłowe było traktowane przede wszystkim jako następstwo wad genetycznych (np. zespół Downa), zaburzeń metabolicznych (np. karłowatość przysadkowa), uszkodzeń mózgu nabytych w okresie ciąży, porodu i wcześnie po urodzeniu (encefalopatia), a także jako możliwy skutek zaniedbania środowiskowego i braku opieki macierzyńskiej (sieroca choroba). Współcześnie upośledzenie umysłowe ujmuje się jako rezultat nieprawidłowego rozwoju dziecka, uwarunkowany współdziałaniem czynników biol., społ. i psychologicznych. Profilaktyka upośledzenia umysłowego polega na poradnictwie genetycznym i na tworzeniu jak najlepszych warunków rozwoju dzieci już od poczęcia. Wczesna interwencja med., psychol. i pedag. może w wielu przypadkach prowadzić do usunięcia lub złagodzenia pierwotnej przyczyny zaburzeń rozwoju, zapobiec upośledzeniu oraz jego dalszym niekorzystnym skutkom. Funkcjonowanie osób z upośledzeniem umysłowym w społeczeństwie zależy od stworzonych im warunków życiowej aktywności, rodzaju edukacji, zastosowanych środków leczn., a także ogólnego poziomu akceptacji. Współczesne tendencje w rehabilitacji dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym polegają na maks. zbliżeniu warunków ich życia do normalnych i jak najdalej idącym włączaniu ich w szersze kręgi społ. (na poziomie przedszkolnym, szkolnym i zaw.). Stopień rozpowszechnienia upośledzenia umysłowego w społeczeństwie ocenia się — w zależności od przyjętych wskaźników — na 1–3%.
Małgorzata Kościelska
Bibliografia
H. OLECHNOWICZ Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, Warszawa 1994;
M. KOŚCIELSKA Oblicza upośledzenia, Warszawa 1995.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia