służby społeczne
 
Encyklopedia PWN
służby społeczne,
polityka społ. instytucje, organizacje lub zorganizowane grupy ludzi realizujące pracę socjalną;
wśród innych podmiotów polityki społecznej wyróżnia je indywidualizacja celów i metod działania, wynikająca ze specyfiki ich pracy — bezpośredniego kontaktu z osobami, którym jest świadczona pomoc; służby społeczne działają w sferze: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, pomocy rodzinie, zatrudnienia i poradnictwa zawodowego, edukacji, pomocy postepenitencjarnej itp.; służby społeczne mogą występować w zinstytucjonalizowanej formie, np. ośrodków pomocy społecznej, czy różnych stowarzyszeń prowadzących działalność charytatywną, bądź niezinstytucjonalizowanej, np. grup samopomocowych, pomocy sąsiedzkiej; źródłem finansowania służb społecznych mogą być fundusze państwowe i wówczas są to publiczne służby społeczne lub fundusze fundacji, stowarzyszeń, osób prywatnych — wtedy są to służby społeczne niepubliczne.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia