sieć działań
 
Encyklopedia PWN
sieć działań, schemat blokowy, schemat wykonawczy,
inform. graf. przedstawienie przepisu rozwiązania zadania (algorytmu) w postaci tzw. skrzynek zawierających polecenia poszczególnych czynności połączonych strzałkami wskazującymi kolejność ich wykonywania;
skrzynki warunkowe zawierają polecenia sprawdzenia określonych warunków (inaczej: czynności obliczenia wartości wyrażenia log.), skrzynki bezwarunkowe zawierają polecenia innych czynności; ze skrzynki warunkowej wychodzą 2 strzałki: jedna odpowiadająca spełnieniu warunku („tak”, „prawda”), druga — jego niespełnieniu („nie”, „fałsz”), zaś ze skrzynki bezwarunkowej — jedna strzałka (lub żadna — gdy jest to skrzynka „stop”); do każdej skrzynki może wchodzić dowolna liczba strzałek (żadna — gdy jest to skrzynka „start”); sieci działań stanowią przejrzysty, ale dość ograniczony sposób wyrażania algorytmów, np. algorytmy z procedurami nie są wyrażane w postaci sieci działań, gdyż „kopiowanie” treści procedury podczas jej wywoływania musiałoby powodować rozbudowywanie się sieci działań.
Rysunek przedstawia przykład sieci działań algorytmu obliczania wartości wielomianu w punkcie x metodą Hornera (nadanie zmiennej v wartości wyrażenia E oznacza się jako v : = E); po spełnieniu warunku i > n zmienna W ma poszukiwaną wartość.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia