rzecznik praw obywatelskich
 
Encyklopedia PWN
rzecznik praw obywatelskich,
organ ochrony prawnej obywatela powołany na mocy ustawy z 1987 O rzeczniku praw obywatelskich i działający zgodnie z Konstytucją RP.
Rzecznika powołuje sejm za zgodą senatu na wniosek marszałka sejmu lub grupy 35 posłów na 5-letnią kadencję (ta sama osoba nie może być rzecznikiem więcej niż przez 2 kadencje); w swej działalności jest niezawisły, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, aresztowany lub zatrzymany bez zgody sejmu; ze stanowiskiem rzecznika nie można łączyć innego zatrudnienia lub funkcji publicznych; zadaniem rzecznika jest rozpatrywanie skarg w sprawach o naruszenie praw i wolności obywatelskich przez organy i instytucje państw.; rzecznik praw obywatelskich bada sprawy na wniosek obywateli, ich organizacji, organów samorządu lub z własnej inicjatywy; ma m.in. prawo występowania do organów administracji o podjęcie określonych działań, przedstawiania swych uwag i opinii sejmowi, wszczynania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wnoszenia kasacji do Sądu Najwyższego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia