plan kont
 
Encyklopedia PWN
plan kont,
ekon. urządzenie księgowe ustalające wykaz symboli i nazw kont stosowanych w podmiocie prowadzącym księgowość.
Plan kont jest podstawowym dokumentem w organizacji rachunkowości — ma charakter porządkujący i tworzy system rachunkowości. Każdy plan kont ma charakter zakładowy i jest dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności oraz przyjętych w danej jednostce zasad rachunkowości; zaspokaja własne potrzeby informacyjne i potrzeby zewnętrznych podmiotów.
Stosowanie zakładowych, a więc zindywidualizowanych planów kontutrudnia agregację ekonomicznej informacji w szerszej skali; dlatego, zgodnie z ustawą o rachunkowości, minister finansów jest zobowiązany ustalić w drodze rozporządzenia wzorcowe plany kont dla poszczególnych dziedzin gospodarki i określić tryb ich tworzenia. Wzorcowy plan kont umożliwia wprowadzenie ujednoliconych rozwiązań, przyczyniając się do grupowania operacji w jednorodne pod względem treści ekonomicznej zbiory, co jest przydatne w analizie porównawczej.
Do planu kont opracowuje się komentarz, określający dla każdego konta co najmniej symbol liczbowy, nazwę, przeznaczenie (jakie operacje mają być księgowane) z rozróżnieniem, które z nich księguje się po lewej stronie (obciążenia), a które po prawej (uznanie konta), oraz co oznacza w terminologii rachunkowości saldo tego konta. Komentarz określa charakter konta (bilansowe, wynikowe, rozliczeniowe, pozabilansowe), zakres szczegółowej ewidencji do poszczególnych kont syntetycznych oraz ustala, które konta wymagają prowadzenia kont analitycznych (księgi pomocnicze). Komentarz ustala też jednostki miary, w jakich jest prowadzona na danym koncie ewidencja (pieniężne lub naturalne).
Kazimierz Baliński
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia