know-how
 
Encyklopedia PWN
know-how
[nou hau; ang., ‘wiedzieć jak’] Wymowa,
w prawie własności przemysłowej pojęcie wiążące się z objętymi tajemnicą informacjami dotyczącymi sposobu rozwiązania określonego zagadnienia technicznego oraz chronionymi tajemnicą projektami wynalazczymi, które nie zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego w celu uzyskania praw ochronnych, także zgłoszonymi w tym celu projektami, ale przed wydaniem decyzji o udzielenie patentu lub praw ochronnych.
Umowy dotyczące udostępnienia takich informacji określa się jako umowy „know-how”. Jeśli przedmiotem tych umów są rozwiązania mające cechy projektów wynalazczych stosuje się do nich, w braku odmiennych porozumień stron, przepisy ustawy z 19 X 1972 O wynalazczości dotyczące umów licencyjnych. Określenie licencje know-how odnoszą się do umów, jak i skutków ich zawarcia, tj. nabycia jedynie praw względnych do korzystania w określony sposób z wynalazku. Cechą wyróżniającą takie umowy jest zobowiązanie strony uzyskującej informacje, do zachowania ich w tajemnicy. Ma to znaczenie faktyczne, ale i prawne, gdyż dotyczy takich rozwiązań, które można zgłosić w Urzędzie Patentowym w celu udzielania praw wyłącznych, np. patentu na wynalazek, ale nie zgłasza się ze względu na szczególne interesy uprawnionego. Naruszenie tego zobowiązania prowadzi do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia