know-how
 
Encyklopedia PWN
know-how
[nou hau; ang., ‘wiedzieć jak’] Wymowa,
w prawie własności przemysłowej pojęcie wiążące się z objętymi tajemnicą informacjami dotyczącymi sposobu rozwiązania określonego zagadnienia technicznego oraz chronionymi tajemnicą projektami wynalazczymi, które nie zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego w celu uzyskania praw ochronnych, także zgłoszonymi w tym celu projektami, ale przed wydaniem decyzji o udzielenie patentu lub praw ochronnych.
Umowy dotyczące udostępnienia takich informacji określa się jako umowy „know-how”. Jeśli przedmiotem tych umów są rozwiązania mające cechy projektów wynalazczych stosuje się do nich, w braku odmiennych porozumień stron, przepisy ustawy z 19 X 1972 O wynalazczości dotyczące umów licencyjnych. Określenie licencje know-how odnoszą się do umów, jak i skutków ich zawarcia, tj. nabycia jedynie praw względnych do korzystania w określony sposób z wynalazku. Cechą wyróżniającą takie umowy jest zobowiązanie strony uzyskującej informacje, do zachowania ich w tajemnicy. Ma to znaczenie faktyczne, ale i prawne, gdyż dotyczy takich rozwiązań, które można zgłosić w Urzędzie Patentowym w celu udzielania praw wyłącznych, np. patentu na wynalazek, ale nie zgłasza się ze względu na szczególne interesy uprawnionego. Naruszenie tego zobowiązania prowadzi do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia