bezodpływowy obszar
 
Encyklopedia PWN
bezodpływowy obszar,
hydrol. teren, z którego wody powierzchniowe nie odpływają do oceanu światowego.
Do o.b. zalicza się: tereny bez stałej sieci rzecznej (gł. pustynie i półpustynie), tereny o stałej sieci rzecznej, gdzie gł. rzeki uchodzą do bezodpływowego jeziora, mokradła lub zanikają po drodze, niewielkie zagłębienia bezodpływowe na obszarach o rzeźbie młodoglacjalnej; pozornie bezodpływowe są obszary o odpływie podziemnym (kras); bilans wodny o.b. obejmuje zwykle 2 elementy — opad atmosferyczny i parowanie, niekiedy także wsiąkanie wody w podłoże. Do największych o.b. na świecie należą: kotliny środkowej Azji (Kotlina Kaszgarska), środk. i zach. Australia, większa część Sahary (Kotlina Czadu), zachodnia część Kalahari.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia