Stowarzyszenie Geodetów Polskich
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP),
organizacja zrzeszająca inżynierów i techników geodetów, powstała 1953, z siedzibą w Warszawie;
ma na celu rozwój geodezji i jej popularyzację, wdrażanie osiągnięć nauk.-techn. w tej dziedzinie, współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym zakresie działania, integrację środowiska zawodowego; zajmuje się m.in. opiniowaniem aktów prawnych dotyczących geodezji, katastru itp., przyznawaniem rekomendacji firmom geodezyjnym, organizuje konferencje i sympozja nauk.; najwyższą władzą SGP jest Zjazd Delegatów odbywający się co 3 lata. SGP jest kontynuacją organizacji mierniczych powstałych na ziemiach pol. w 1. poł. XX w. (pierwszą był Związek Geometrów zał. 1916 w Warszawie); 1919 odbył się w Warszawie Powszechny Zjazd Mierniczych Pol. (zrzeszonych w różnych organizacjach), a 1926 Pol. Związki Mierniczych przystąpiły do Międzynar. Federacji Geodetów (FIG); 1945 powstał Związek Mierniczych RP, przekształcony następnie w SGP; Stowarzyszenie wydaje mies. „Przegląd Geodezyjny” oraz „Wiadomości”, kolportowane kilka razy w roku wśród członków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia