Paragwaj. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Paragwaj. Gospodarka.
Paragwaj jest jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów Ameryki Południowej; niestabilna sytuacja polityczna, korupcja, znaczna szara strefa utrudniają rozwój gospodarczy; duży udział kapitału zagranicznego w rolnictwie i przemyśle, głównie z Brazylii i Argentyny, ograniczony 2001 po wstrzymaniu przez rząd prywatyzacji wielu przedsiębiorstw; od 2003 ponowny napływ kapitału zagranicznego akceptującego politykę gospodarczą nowego prezydenta Paragwaju; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej wynosi 4,5 tys. dolarów USA (2007); usługi dostarczają 60% wartości produktu krajowego brutto, rolnictwo 22,4%, przemysł 17,6%; rozwinięty reeksport (często nielegalny) dóbr konsumpcyjnych (elektronika, wyroby tytoniowe i alkoholowe).
Przemysł. Przemysł słabo rozwinięty; niewielkie wydobycie soli kam., wapieni i gipsu; nieeksploatowane złoża rud żelaza, uranu, miedzi i manganu. Prawie 100% energii elektrycznej dostarczają elektrownie wodne, największa Itaipú na Paranie (wspólna z Brazylią); produkcja energii elektrycznej wynosi 51,3 mld kW·h (2003), z czego ok. 90% jest przeznaczone na eksport. Z przemysłu przetwórczego rozwinięty gł. przemysł mięsny (duże rzeźnie-chłodnie należące do kapitału zagr.), poza tym olejarnie, cukrownie, gorzelnie oraz przetwórnie herba mate; tradycyjnym przemysłem jest garbarstwo i przemysł drzewny (większość tartaków w portach nad rz. Paragwaj), obejmujący także ekstrakcję taniny z drzew kebraczo; zwiększa się znaczenie przemysłu włók., przetwarzającego miejscową bawełnę i wełnę oraz przemysłu mebl.; gł. ośr. przem. jest Asunción.
Rolnictwo. W rolnictwie pracuje 45% ogółu zatrudnionych; dominują wielkie gospodarstwa rolne, latyfundia o pow. do kilkuset tys. ha; do 3% właścicieli należy ponad 80% pow. areału rolnego; rozpowszechniony system dzierżawy ziemi. Użytki rolne zajmują 62% pow. kraju (2000), w tym prawie 55% pow. — naturalne łąki i pastwiska, ok. 7% — grunty orne i sady (najwięcej we wschodniej części Paragwaju). Ekstensywna hodowla bydła (9,6 mln sztuk) o profilu mięsnym; mniejsze znaczenie ma hodowla trzody chlewnej (w strefach podmiejskich), koni i owiec (na zachodzie). Główne rośliny uprawne: kukurydza, bawełna i soja, której P. jest czołowym świat. producentem (3,5 mln t, 2005) i eksporterem, ponadto uprawia się pszenicę, ryż, trzcinę cukrową, fasolę, bób, groch oraz maniok i bataty; sadownictwo: herba mate (3. producent w świecie, 92,6 tys. t), banany, owoce cytrusowe, ananasy; warzywnictwo (pomidory, cebula). Eksploatacja lasów (zwłaszcza drewno kebraczo); zbieractwo m.in. owoców dzikiej pomarańczy i wyrób olejków eterycznych.
Transport i łączność. Sieć komunik. słabo rozwinięta; prawie 30 tys. km dróg, w tym ok. 50% o nawierzchni utwardzonej oraz 441 km linii kol. (2004); przez Paragwaj przebiega odgałęzienie Drogi Panamer., łączące Asunción z Boliwią i Brazylią; duże znaczenie ma transport juczny (zwłaszcza w zachodniej części) i żegluga na Paranie, Paragwaju i ich dopływach (łącznie 3,1 tys. km dróg wodnych); gł. porty rzeczne: Asunción, Concepción i Villa Hayes na Paragwaju oraz Encarnación i Ciudad del Este na Paranie; międzynar. porty lotn. w Asunción i Ciudad del Este. Łączność słabo rozwinięta; 320 tys. abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 1,9 mln telefonów komórkowych (2005).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 1,5 mld dol. USA, importu 2,9 mld dol. USA (2005); eksport soi i oleju sojowego, mięsa wołowego i skór oraz drewna; import maszyn, środków transportu, produktów naft., odzieży, żywności; wymiana handl. gł. z Brazylią, Urugwajem, Argentyną, USA.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Paragwaj, wypalanie lasu pod uprawy fot. T. Kniołek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia