Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych
 
Encyklopedia PWN
Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (CTOiKR),
społ.-zawodowa i gosp. organizacja roln., działająca 1929–39;
powstała z połączenia Centralnego Tow. Rolniczego, Centralnego Związku Kółek Roln., Zjednoczenia Związków Kółek i Organizacji Roln. Ziem Wschodnich, Centralnego Związku Osadników; jej organizacjami autonomicznymi były: Centralna Organizacja Kół Gospodyń Wiejskich oraz, do 1931, CZMW; działało w województwach centralnych i niektórych wschodnich (poleskim, wołyńskim, nowogródzkim i wil.); najliczniejsza organizacja roln. w Polsce (250 tys. czł., 1938); opanowane przez ziemian, politycznie związane z obozem rządowym; broniło interesów ekon. gospodarstw wiejskich, wspierało podnoszenie produkcji roln., krzewiło oświatę, prowadziło prace doświadczalno-nauk., organizowało szkoły gospodarstwa wiejskiego, konkursy i wystawy roln., specjalistyczne spółdzielnie; prezesi: K. Fudakowski, J. Rudowski, W. Karwacki, F. Lechnicki, W. Malski; organy prasowe m.in.: „Przewodnik Gospodarski”, „Agronomia Społeczna i Szkolnictwo Rolnicze”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia