Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 
Encyklopedia PWN
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW),
w Polsce urząd administracji rządowej powołany 2002 w miejsce rozwiązanego Urzędu Ochrony Państwa;
podstawowym celem ABW jest ochrona bezpieczeństwa wewn. państwa i jego porządku konstytucyjnego; do zadań ABW należy: zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w suwerenność i międzynar. pozycję, niepodległość, nienaruszalność terytorium i obronność państwa; zapobieganie i wykrywanie przestępstw: szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państw., korupcji osób pełniących funkcje publiczne, przestępstw w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o charakterze strategicznym, nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w obrocie międzynar., oraz ściganie ich sprawców; szefa ABW powołuje prezes Rady Ministrów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia