zwykłe

Encyklopedia PWN

ekon. dobro, którego konsumpcja rośnie w miarę wzrostu dochodów, np. żywność;
obligacje zwykłe (obligacje proste),
obligacje (zwykle euroobligacje) o stałej stopie oprocentowania, niewymienne na akcje lub nowe obligacje;
w procedurze obradowania ciał kolegialnych (m.in. w prawie parlamentarnym) liczba głosów ważnie oddana za wnioskiem lub kandydatem na określone stanowisko, większa od liczby głosów przeciw, lecz mniejsza od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (np. w Polsce w.z. jest wystarczająca dla uchwalenia ustawy przez sejm).
ekon. akcja uprawniająca do zmiennej dywidendy, zależnej od wyników ekonomicznych spółki;
ekon. rzeczy lub usługi zaspokajające potrzeby człowieka, powstałe jako rezultat procesu produkcji.
mat. uogólnienie pojęcia grupy (mat.); dla pewnej klasy funkcji zdefiniowanych na zwykłej grupie wprowadza się przemienne działanie, zw. iloczynem (otrzymuje się go przez pomnożenie liczbowych wartości tych funkcji w każdym punkcie grupy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia